Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024

Klokkenluiders. Decreet van 23 juni 2023 tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap gepubliceerd in het Staatsblad van 10 augustus 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 23 oktober 2019 namen het Europees Parlement en de Raad Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, aan. Het doel van deze richtlijn is om personen te beschermen die in de werkomgeving verkregen informatie over inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden. Lidstaten moeten enerzijds de oprichting van interne en externe meldkanalen regelen en anderzijds beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders invoeren. De richtlijn is zowel op de private als op de publieke sector van toepassing en moes bijgevolg ook omgezet worden voor het Vlaamse onderwijs. Gelet op de domeinen waarop de Klokkenluidersrichtlijn van toepassing is, zal de toepasbaarheid van de richtlijn binnen het onderwijs eerder beperkt zijn.

Tot nu toe bestond er nog geen klokkenluidersregeling voor het onderwijs. Om de administratieve last door de invoering van de bescherming van klokkenluiders zo veel mogelijk te beperken, werden zo veel mogelijk alleen de verplichte elementen uit de Klokkenluidersrichtlijn omgezet.

Omwille van de duidelijkheid voor het onderwijsveld en de praktische haalbaarheid van de juridische uitwerking wordt de regeling voor de hogescholen, universiteiten en de instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening opgenomen in de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 met inbegrip van de regeling voor het Universitair Ziekenhuis Gent. Voor de andere onderwijsniveaus wordt de regeling als autonome bepalingen in dit ontwerp van decreet opgenomen.

Lees hier de volledige fiche van het Decreet

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid