HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Economische migratie. Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd op 19 maart 2024 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 19 maart 2024 werd de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 februari 2024 gepubliceerd in het Staatsblad.

Wat de toelating tot werk betreft, wordt de migratie van onderdanen van derde landen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (“economische migratie”) momenteel door twee wetten geregeld. Het ene ontwerpt de wettelijke regeling voor buitenlandse werknemers in loondienst en het andere betreft buitenlandse zelfstandige.

Nu worden de bepalingen inzake economische migratie, zowel die welke betrekking hebben op arbeid in loondienst als die welke betrekking hebben op zelfstandige arbeid, in een enkele ordonnantie ondergebracht.

Buitenlandse zelfstandigen

Met deze ordonnantie worden de volgende doelstellingen nagestreefd ten aanzien van buitenlandse zelfstandigen:

  • verduidelijken wat het verband is tussen de regelmatigheid van het verblijf en de voorwaarden voor het verlenen van de toelating om een zelfstandige activiteit uit te oefenen;
  • de opmaak van een lijst van documenten mogelijk maken die moeten worden verstrekt bij de indiening van de aanvraag met als doel de aanvrager beter te begeleiden en aan de administratie de elementen te bezorgen die nuttig zijn bij het onderzoek van de aanvraag;
  • voorzien in de verplichting voor de aanvrager om te bewijzen dat hij over voldoende middelen beschikt alvorens met de activiteit te beginnen;
  • het criterium van economisch nut van de beoogde activiteit opnemen in de wetgeving;
  • een termijn van orde opleggen waarin de beslissingen van de administratie moeten worden genomen; – de rechtsgevolgen handhaven van de toelating om een zelfstandige activiteit uit te oefenen wanneer de aanvraag tot verlenging of hernieuwing binnen de wettelijke termijn is ingediend, totdat er een beslissing is genomen met betrekking tot de aanvraag;
  • opschortende werking verlenen aan het ontvankelijk beroep tegen een beslissing tot weigering van verlenging of hernieuwing van de toelating om een zelfstandige activiteit uit te oefenen.
Arbeid in loondienst

Wat betreft arbeid in loondienst gaat het er vooral om de bepalingen van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, die onder de gewestelijke bevoegdheid vallen, te coördineren waarbij de bestaande rechtssituatie onverlet wordt gelaten.

Er worden echter enkele aanpassingen doorgevoerd met het oog op een grotere samenhang tussen de termen en begrippen die worden gebruikt in enerzijds het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten en anderzijds de huidige wetgeving alsook tussen de rechtsregelingen die van toepassing zijn op buitenlandse werknemers en buitenlandse zelfstandigen.

Lees hier het ontwerp met de Memorie van Toelichting

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid