10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

De bescherming van klokkenluiders: een verplichting en een kans (Lydian)

Auteur: Lydian

Personen werkzaam in de publieke en private sector hebben een sleutelrol te vervullen in het vaststellen van frauduleus gedrag binnen hun werkomgeving. Om uw zaak te vrijwaren en een cultuur te stimuleren waarin medewerkers zich vrij voelen om zich uit te spreken binnen uw organisatie, is een gedegen bescherming van de ‘klokkenluider’ cruciaal.

De Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (de Richtlijn) legt de minimumnormen vast voor een hoog niveau van bescherming van klokkenluiders, in het bijzonder tegen represailles en schadeclaims. De Richtlijn is geïmplementeerd door de wet van 28 november 2022 tot omzetting van de EU-Klokkenluidersrichtlijn voor de private sector. De wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 december 2022.

De wet treedt in werking op 15 februari 2023. Voor wat betreft het voorzien in interne meldingskanalen, is er een afwijking voor de juridische entiteiten in de private sector met 50 tot 249 werknemers: die specifieke regels zullen voor hen pas vanaf 17 december 2023 van toepassing worden. Maar de andere regels van de wet (bv. bescherming klokkenluider) zijn wel al van toepassing vanaf 15 februari 2023.

Ons team staat klaar om bijstand te verlenen bij het tenuitvoerleggen van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet , inclusief de plicht om interne meldingskanalen en -procedures op te zetten, een gedegen opvolging en vertrouwelijkheid te garanderen en de gemelde inbreuken aan te pakken.

Ons aanbod zal u in staat stellen om aan alle parameters te voldoen voor een optimale implementering van de wet en omvat het geheel aan vereiste middelen en advies in dit verband:

Flow charts Bijstand in het uitwerken van de (zowel interne als externe) procedures om met meldingen en de bescherming van klokkenluiders om te gaan.
Beleid Nazicht en/of het opstellen van de vereiste beleidsmaatregelen, in het bijzonder de klokkenluidersregeling, het nalevingsbeleid op het vlak van ethiek/compliance en het privacybeleid.
Implementatie Bijstand en advies voor een goede doorvoering van de bewuste beleidsmaatregelen.
Meldingskanaal klokkenluiders  Door het opzetten van een intern meldingskanaal biedt Lydian – in samenwerking met een ervaren Europese software provider – een kant-en-klaar online portaal dat aan alle vereisten van de Richtlijn en de Belgische wetgeving voldoet.
Interne onderzoeken Lydian biedt bijstand en advies in het kader van interne onderzoeken, inclusief advies in verband met kwesties zoals strategie, werkgelegenheid, privacy en wittebroodcriminaliteit die zich vaak stellen in het kader van interne onderzoeken.
Lydian Hotline Lydian beschikt over een hotline die 24/7/365 beschikbaar is voor onmiddellijke bijstand bij problemen die ontstaan als gevolg van meldingen van  klokkenluiders en/of interne onderzoeken.

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Lydian

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht