Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

De arbeidsrechtelijke gevolgen van de begrotingsakkoorden in een notendop (Forum Advocaten)

Auteurs: Jana Kern en Jill Naets (Forum Advocaten)

Net zoals de Vlaamse regering eind september, heeft ook de federale regering na een lange beraadslaging een begrotingsakkoord bereikt. Hierdoor worden er enkele nieuwigheden doorgevoerd, waaronder ook op arbeidsrechtelijk vlak. Zo besliste de Vlaamse regering in haar begrotingsakkoord om de Vlaamse jobbonus te verhogen, alsook om de doelgroepvermindering voor oudere werknemers te laten uitdoven. De federale regering besliste in haar begrotingsakkoord dan weer om het systeem van flexi-jobs uit te breiden en de minimumlonen te verhogen. In dit blog leest u alles wat u moet weten over de arbeidsrechtelijke gevolgen van deze begrotingsakkoorden.

Vlaams begrotingsakkoord

Op 25 september 2023 heeft minister-president Jambon de jaarlijkse septemberverklaring afgelegd. Hierbij lichtte hij het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering toe, dewelke enkele veranderingen op arbeidsrechtelijk vlak inhoudt.

Verhoging Vlaamse jobbonus

Zo besliste de Vlaamse regering allereerst om de Vlaamse jobbonus te verhogen van 600 naar 700 euro. Daarnaast wordt ook de groep mensen die hierop recht hebben uitgebreid naar ongeveer één miljoen werknemers. Hierdoor wordt de jobbonus dus niet beperkt tot werknemers met de laagste lonen, maar ook de categorie werknemers die daar net boven valt.
Deze maatregel wordt genomen met de bedoeling om meer mensen aan het werk te krijgen en zo het personeelstekort aan te pakken.

Uitdoving doelgroepvermindering oudere werknemers

De Vlaamse regering heeft in haar begrotingsakkoord bovendien opgenomen dat de doelgroepvermindering voor oudere werknemers vervroegd zal uitdoven.
De Vlaamse regering stelt dat deze maatregel, die werkgevers een ‘RSZ-korting’ toekent bij de aanwerving van kwetsbare en oudere werknemers, nog maar weinig nut heeft gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Federaal begrotingsakkoord

Begin oktober 2023 volgde ook de federale regering met haar begrotingsakkoord. Hierin werden eveneens nieuwe maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak aangekondigd, dewelke in de komende periode omgezet zullen worden naar wetgeving.

Uitbreiding systeem flexi-jobs

Allereerst heeft de federale regering met haar begrotingsakkoord gesleuteld aan het systeem van flexi-jobs. Dit werd oorspronkelijk op 1 december 2015 in bepaalde sectoren ingevoerd. Het zorgde er enerzijds voor dat gepensioneerden, alsook bepaalde werknemers tegen gunstige voorwaarden konden bijverdienen en anderzijds was het voor werkgevers een manier om op een flexibele én voordelige wijze extra personeel te kunnen inzetten op piekmomenten.

Als gevolg van het begrotingsakkoord zullen flexi-job-werknemers voortaan ingezet kunnen worden in meer sectoren dan voorheen. Meer concreet zijn er 12 sectoren bijgekomen die vanaf nu gebruik kunnen maken van werknemers onder een flexi-job-arbeidsovereenkomst. Hierdoor zullen flexi-jobbers dus ook kunnen bijverdienen in de voedingssector, de land- en tuinbouwsector, de evenementensector, de publieke sport- en cultuursector, de kinderopvang, het onderwijs, personenvervoer, de autosector, rijscholen, de verhuissector, de vastgoedsector en de uitvaartsector.

Wel wordt het systeem van flexi-jobs strikter omkaderd. Zo bepaalt het begrotingsakkoord allereerst dat de sectorale barema’s van toepassing zullen zijn op flexi-jobbers. Hierdoor zullen de lonen van flexi-jobbers stijgen. Nieuw is ook dat er een jaarlijks verdienplafond van 12.000 euro opgelegd wordt voor niet-gepensioneerde flexi-jobbers. Enkel de flexi-jobbers in de horecasector zullen hierop een uitzondering vormen.

Ter compensatie van de uitbreiding van het systeem zal het statuut van flexi-job-werknemer evenwel fiscaal minder voordelig worden. Zo zal de sociale bijdrage die de werkgever dient te betalen voor zijn flexi-jobber stijgen van 25 naar 28 procent. Dit betekent dus ook dat het systeem van flexi-jobs duurder wordt voor de sectoren waar het al langer bestond.

Verhoging minimumlonen

Het begrotingsakkoord zorgt voorts ook voor een verhoging van de minimumlonen. Zo wordt beslist dat in 2024, alsook in 2026 het nettoloon zal stijgen met vijftig euro. Op die manier wil de federale regering het verschil tussen enerzijds een leefloon of een uitkering, en anderzijds een wedde, groot en aantrekkelijk genoeg maken. Zo tracht men meer mensen aan de slag te krijgen en het huidige personeelstekort aan te pakken.

Bron: Forum Advocaten

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid