Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024

Bijdrage van 1.800 euro voor het “Terug Naar Werk-fonds” en eenmalige verhoging van de Vlaamse jobbonus (Bellaw/SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Bellaw/SoConsult)

Het “Terug Naar Werk-fonds”

De programmawet van eind vorig jaar heeft een financieringssysteem uitgewerkt voor het inkopen van dienstverlening door personen waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens overmacht om medische redenen (zie SoCompact nr. 51-2022 en Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2023-2024, nr. 4491). De datum van inwerkingtreding van het systeem diende evenwel nog te worden bepaald.

Afgelopen week werd een wet gepubliceerd die bepaalt dat het financieringssysteem in werking zal treden op een bij KB te bepalen datum en uiterlijk op 1 april 2024. Deze wet wijzigt het financieringssysteem ook op aantal punten.

Wij vatten het systeem kort voor u samen.

De werkgever die zich beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen, dient uiterlijk binnen een termijn van 45 kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd:

  • een aantal gegevens, zoals de identificatiegegevens van de ontslagen werknemer, over te maken aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (hierna RIZIV),
  • een bijdrage van 1.800 euro te betalen aan het “Terug Naar Werk-fonds” dat wordt opgericht in de schoot van het RIZIV.

De betrokken arbeidsongeschikt erkende werknemer kan bij het “Terug Naar Werk-fonds” een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een tussenkomst van dat fonds in de kosten van gespecialiseerde dienstverlening op maat, verstrekt door een erkende dienstverlener, met het oog op de sociaalprofessionele re-integratie1.

Het “Terug Naar Werk-fonds” betaalt de verstrekte gespecialiseerde dienstverlening op maat aan de erkende dienstverlener die de dienstverlening heeft verstrekt en die hiervoor een aanvraag heeft ingediend.

Eén en ander moet nog verder geconcretiseerd worden bij koninklijk besluit.

De werkgever die zijn verplichtingen ter zake niet nakomt, kan gestraft worden met een sanctie van niveau 2 (zie website FOD WASO).

Het nieuwe systeem komt in de plaats van de bijzondere regeling van outplacement voor werknemers wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever beëindigd wordt o.g.v. medische overmacht (zie art. 18 – 18/4 Wet 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers).

BRON: Art. 4 – 7 Wet 16 oktober 2023 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 31 oktober 2023.

De Vlaamse jobbonus

De jobbonus is een premie voor inwoners van Vlaanderen met een laag arbeidsinkomen.

Het bedrag van de jobbonus hangt af van het loon dat werd verdiend in het refertejaar. De premie bedraagt maximum 600 euro bij een voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige refertejaar (zie Jobbonus voor werknemers en ambtenaren).

In het hieronder vermelde decreet is te lezen dat de jobbonus voor het refertejaar 2022 eenmalig verhoogd wordt met een vast, onveranderlijk bedrag van 50 euro.

BRON: Vl.Decr. 20 oktober 2023 tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, wat betreft de verhoging van de jobbonus met een vast bedrag voor het refertejaar 2022 en de invoering van een algemene delegatie aan de Vlaamse Regering om te voorzien in vaste verhogingen van de jobbonus vanaf het refertejaar 2023, BS 31 oktober 2023.

1. Ook de langdurig arbeidsongeschikte werknemer zal een beroep kunnen doen op dit fonds voor de inkoop van gespecialiseerde dienstverlening op maat.

Bron: Bellaw/SoConsult

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid