Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
op het werk: gewijzigde bescherming
van de werknemer tegen represailles

Mr. Kenny Decruyenaere (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 28 september 2023


Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023

Amateurkunstenvergoeding. Wet van 31 juli 2023 gepubliceerd in het Staatsblad van 28 augustus 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Deze wet is de fiscale equivalent van de eerdere hervorming die in de commissie voor Sociale Zaken werd goedgekeurd in het kader van de vergoedingen toegekend aan kunstenaars. Via de wet van 25 april 2007 werd een fiscale regeling ingevoerd voor artistieke activiteiten die op sociaal vlak onder de kleinevergoedingsregeling vallen. Deze fiscale regeling wordt nu aangepast om rekening te houden met de wijzigingen die op sociaal vlak worden aangebracht in die kleinevergoedingsregeling, die vanaf 1 januari 2024 de amateurkunstenvergoeding wordt.

1. Begrenzing per kalenderjaar

Net als op sociaal vlak verdwijnt de grens van 2000 euro (= basisbedrag) per kalenderjaar. Het geïndexeerde bedrag bedraagt 2953,27 euro voor het aanslagjaar 2024. Deze begrenzing maakt voortaan plaats voor een begrenzing naargelang van het aantal dagen per kalenderjaar waarop prestaties kunnen worden geleverd tegen een vrijgestelde forfaitaire onkostenvergoeding, in casu 30 dagen per kalenderjaar.

2. Begrenzing per dag

Om in aanmerking te komen voor de fiscale vrijstelling, geldt een maximumbedrag per dag per opdrachtgever voor de forfaitaire onkostenvergoedingen. Voor het aanslagjaar 2024 is dat maximumbedrag per dag gelijk aan 147,67 euro per opdrachtgever. Dat dagbedrag wordt onder de gewijzigde regeling nu verlaagd tot 70 euro. Dat bedrag moet jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van het gezondheidsindexcijfer van de maand december 2021.

Bovenop die forfaitaire onkostenvergoeding mogen voortaan echter ook de werkelijke reiskosten worden terugbetaald, zij het voor maximum 20 euro per dag (jaarlijks te indexeren).

3. Registratie

De huidige voorwaarde inzake de behoorlijk ingevulde kunstenaarskaart wordt vervangen door een voorwaarde inzake de registratie via de beveiligde elektronische toepassing die door de RSZ ter beschikking wordt gesteld, en dit zowel van de uitvoerder, de opdrachtgever als van de prestatie.

De uitvoerder en de opdrachtgever moeten geldig geregistreerd zijn via de beveiligde elektronische toepassing. Dit houdt in dat hun registratie niet mag geannuleerd zijn, noch geschorst door de Kunstwerkcommissie of, wat de opdrachtgever betreft, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De vergoedingen zullen ook via de beveiligde elektronische toepassing worden geregistreerd, zowel de forfaitaire onkostenvergoeding als de terugbetalingen van de werkelijke reiskosten.

De fiscale administratie zal op die manier via een gegevensuitwisseling met de RSZ gemakkelijker kunnen nagaan of aan de voorwaarden voor de vrijstelling is voldaan.

Wanneer achteraf zou blijken dat een prestatie ten onrechte werd geregistreerd (bijvoorbeeld omdat de belastingplichtige geen artistieke prestaties verrichtte, maar een andere dienst leverde), vervalt natuurlijk ook de vrijstelling voor de vergoedingen voor de betrokken prestaties.

4. Vermelding op de berekeningsnota

Het bedrag van de vrijgestelde vergoedingen zal onder de aangepaste regeling ook worden vermeld op de berekeningsnota bij het aanslagbiljet in de personenbelasting. De fiscale administratie zal deze gegevens opvragen bij de RSZ.

Lees de volledige fiche van het Wetsontwerp