Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Een bedrijfsleidersverzekering kan, afhankelijk van de situatie, volgens het Hof van Cassatie wel of niet als simulatie worden aanzien (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Op 25 mei 2023 (12.30-14.30 uur) zal dhr. Dirk Deschrijver tijdens de webinar ‘Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus’ nagaan in hoeverre een contract dat als formeel volmaakt is te beschouwen zowel qua opbouw als qua inhoud, nadien toch nog door een derde, zoals de fiscus, in vraag kan worden gesteld, bv door het inroepen van simulatie.

Vooreerst is het belangrijk te benadrukken dat er geen sprake is van simulatie en dus belastingfraude als partijen, met het oog op de meest voordelige belastingregeling, gebruik makend van de vrijheid van overeenkomst, zonder evenwel enige wettelijke verplichting te schenden,  handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, ook al worden die handelingen enkel en alleen verricht om de belastingen te verminderen. Dit werd bevestigd door het Hof van Cassatie op 4 december 2015.

Cassatie 23 december 1993: geen simulatie

Inzake bedrijfsleidersverzekeringspremies en voordelen van alle aard beslist het Hof dat “geen enkele wetsbepaling de rechter het recht geeft om zich te beroepen op een economische realiteit die verschilt van wat tussen partijen zonder veinzing is overeengekomen en waarvan zij alle gevolgen hebben aanvaard; dat het arrest, nu het de juridische gevolgtrekkingen niet maakt uit de overeenkomsten, doch enkel let op de ‘economische gevolgen van de niet geveinsde rechtsbetrekkingen tussen de partijen’, de aangevoerde wetsbepalingen [art. 20, 2°, b en c, 27 en 94 W.I.B. 1964] schendt“.

Geen simulatie; de taxatie van die premies als voordelen van alle aard wordt niet aanvaard.

Lees hier het Cassatie-arrest van 23 december 1993

Cassatie 22 december 1997: wel simulatie

In die zaak heeft het Hof van Cassatie beslist dat de verzekeringspremies betaald door een vennootschap voor een bedrijfsleidersverzekering omwille van simulatie voordelen van alle aard uitmaakten voor de bedrijfsleider, omwille van

  • zijn “abnormaal hoge” leeftijd
  • de afwezigheid van een vergoeding van de bedrijfsleider tot de ondertekening van de overeenkomsten
  • de duur van de overeenkomsten gaande van 2 tot 4 jaar
  • de “exorbitant” hoge premies
  • de vervaltermijn van de overeenkomsten
  • de verplichting van de vennootschap om zonder enige beperking de sommen uitgekeerd door de verzekeraar over te maken; de vennootschap was ook niet de enige begunstigde.

Lees hier het Cassatie-arrest van 22 december 1997

» Bekijk alle artikels: Verzekeringen & Aansprakelijkheid