Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Bouw – Actualia’

7 webinars on demand

Wetsvoorstel om discriminatie bij WAM-verzekering te bestrijden (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten

Publicatiedatum: 10/07/2018

Op 3 juli 2018 hebben de heren Michel DE LAMOTTE en Benoît LUTGEN een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, teneinde de toegang tot die verzekering te waarborgen tegen niet-discriminerende voorwaarden.

Hoewel op 1 januari 2004 reeds de bonus-malusregeling werd afgeschaft, heeft dit volgens de indieners van het wetsvoorstel niet geleid tot gunstigere voorwaarden aangezien de premies gemiddeld met 7% zijn gestegen en voor jonge bestuurders zelfs 15 à 20%. Ook is volgens hen de situatie niet transparant genoeg.

Vaak bestaan de criteria gehanteerd door de verzekeraar om een kandidaat-verzekerde te aanvaarden en een premie vast te stellen uit de leeftijd, gezondheidstoestand of handicap, het beroep, de woonplaats, het aantal jaren dat ze over een rijbewijs beschikken, het aantal jaren dat ze verzekerd zijn, het aantal ongevallen waarbij ze betrokken zijn en het aantal kilometer dat ze jaarlijks afleggen.

Vooral het leeftijdscriterium vormt volgens de indieners een probleem. Bij voor het overige volledig gelijke omstandigheden (m.i.v. de datum waarop het rijbewijs werd behaald) kan het premieverschil tussen een 21-jarige en een 35-jarige bestuurder tot het dubbele oplopen. Ook bejaarde bestuurders krijgen een premietoeslag of worden geweigerd, zonder dat zij meer schadegevallen hebben veroorzaakt of hun rijvaardigheid kennelijk is verslechterd.

Bovenstaande criteria worden beschermd door artikel 4, 4° wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. Krachtens artikel 7 is een onderscheid op basis van de beschermde criteria enkel geoorloofd indien het objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

Volgens de indieners van het voorstel hebben verzekeringsmaatschappijen onevenredig gebruik gemaakt van die rechtvaardigingsgronden en wordt dat gebruik niet gerechtvaardigd met een gewettigd doel.

Ze stellen in artikel 3 van hun wetsvoorstel voor om segmentering bij de aanvaarding of tariefbepaling niet toe te laten op grond van de criteria uit artikel 4, 4° wet 10 mei 2007. De enige uitzondering is de huidige gezondheidstoestand indien de verzekerde door die toestand niet bij machte is om een motorvoertuig te besturen.

Wordt vervolgd…

Lees hier het originele artikel