Contracten anno 2023:
een praktijkgerichte blik
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 8 december 2022

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 3 maart 2023

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Startschot voor een nieuw Vlaams Pachtdecreet? (Publius)

Auteur: Celine Van De Velde (Publius)

Publicatiedatum: 24/03/2021

Op 3 maart 2021 werd door N-VA een conceptnota over de hervorming van de pachtwetgeving ingediend in het Vlaamse Parlement.

In die conceptnota worden de belangrijkste problemen in de huidige Pachtwet opgelijst en worden mogelijke oplossingen geformuleerd.

De nieuwe regelgeving dient volgens de indieners van de nota rekening te houden met een correcte en evenwichtige behandeling van landeigenaars en pachters en een transparante werking van het pachtsysteem. Schriftelijke pachtcontracten met plaatsbeschrijving zijn daarbij essentieel.

Er zou wel een einde moeten komen aan de “eeuwigdurende” pachtcontracten.

Teneinde toch voldoende bedrijfszekerheid te bieden aan de pachter wordt naar analogie met het Waals Pachtdecreet gedacht aan een systeem van pachtcontracten van 9 jaar die maximaal 3 keer (automatisch) kunnen verlengd worden.

Daarnaast zouden kortetermijncontracten kunnen geïntroduceerd worden om een tijdelijke situatie te regelen.

De teeltvrijheid van de pachter blijft ook een belangrijk principe, maar in niet-agrarische gebieden zou de verpachter in staat moeten zijn om bepaalde ecologische voorwaarden op te leggen aan de pachter. Indien de overheid verpachter is, kan die een voorbeeldfunctie uitoefenen door bepaalde ecologische voorwaarden op te nemen in het pachtcontract.

De toegang tot gronden voor (jonge) actieve landbouwers moet bevorderd worden, maar fiscale gunstmaatregelen zouden hiervoor niet het meest geschikte instrument vormen.

De indieners stellen tevens vast dat het huidig systeem van de pachtprijzen functioneert, maar door de hoge grondenprijzen zou dit systeem toch niet volledig overeenstemmen met de actuele situatie in Vlaanderen.

Tot slot worden ook oplossingen voorgesteld voor de problematiek rond de “pensioenboeren” en het soms onduidelijke toepassingsgebied van de Pachtwet.

Met de conceptnota werd een eerste aanzet gegeven tot discussie over en hervorming van de huidige pachtwetgeving.

Wij zijn alvast benieuwd naar het verder verloop van dit debat.

U kan de conceptnota hier lezen.

Lees hier het originele artikel