Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Bouw – Actualia’

7 webinars on demand

Scheiding van goederen en onverdeeldheden tussen echtgenoten. Cassatie-arrest van 14 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 09/12/2019

Arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 maart 2017

Partijen zijn gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen.

Artikel 6 van hun huwelijkscontract bepaalt het volgende:

“Artikel 6: Rekeningen tussen echtgenoten

De echtgenoten zullen onderling om het even welke rekening kunnen opmaken of [contract] sluiten, behalve de beperkingen door de wet voorzien. De echtgenoten zullen onderling gewone of bijzonder geregelde onverdeeldheden kunnen tot stand brengen. De regeling van de onverdeeldheid en de bestemming ervan tot een bepaald doel zullen schriftelijk moeten worden opgemaakt. Indien de echtgenoten onderling onverdeeldheden tot stand hebben gebracht, zullen zij er vrij een einde aan kunnen stellen en uit onverdeeldheid treden bij verdelingsakte, met of zonder opleg. Bij gebrek van geschreven rekeningen zullen de echtgenoten vermoed worden de rekeningen, die zij wederzijds verschuldigd zijn dag voor dag te hebben vereffend, met inbegrip van die rekeningen die betrekking hebben op de vergoeding voor het familiaal, het huishoudelijk of het sociaal werk van ieder van hen. De verdeling van de gedurende het huwelijk verwezenlijkte besparingen evenals de vaststelling van de rechten van iedere echtgenoot bij een verwerving in onverdeeldheid, zullen vermoed worden gedaan te zijn in vereffening van de rekeningen die de echtgenoten wederzijds verschuldigd zijn.”

De appelrechters oordelen dat:

  • dit beding duidelijk slechts weerlegbaar is bedongen
  • bedingen met deze strekking bovendien ook niet het bewijs uitsluiten van het bestaan van een schuldvordering van de ene echtgenoot op de andere
  • dit inhoudt dat de geldtransfers vanuit de eigen rekening van de verweerster en waarvan de eiser niet voorhoudt dat hij deze bedragen ooit heeft terugbetaald, als bewijs kunnen worden gehanteerd voor de vordering van de verweerster
  • afstand van recht niet wordt vermoed en een beding van afstand van rechten, onder andere van verrekeningsrechten, hoe dan ook van restrictieve interpretatie is.

De appelrechters geven aldus van artikel 6 van het huwelijkscontract, dat “bij gebrek van geschreven rekeningen” een vermoeden van verrekening instelt, maar dat niet uitdrukkelijk bepaalt dat het vermoeden slechts door middel van een geschrift kan worden weerlegd, een uitleg die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.

Arrest van het Hof van Cassatie van 14 november 2019

In zoverre het middel miskenning aanvoert van de bewijskracht van het huwelijkscontract, mist het feitelijke grondslag.

De appelrechters kennen door voormeld oordeel aan het huwelijkscontract de gevolgen toe die het, volgens hun uitleg ervan, wettig tussen de partijen heeft.

Zij schenden derhalve artikel 1134 Burgerlijk Wetboek niet.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 1341, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, verduidelijkt het niet hoe en waardoor deze bepaling is geschonden en is het mitsdien, bij gebrek aan nauwkeurigheid, niet ontvankelijk.

Het Hof verwerpt het cassatieberoep.

Lees hier het Cassatie-arrest van 14 november 2019

Studiedag ‘Contracten tussen partners: een praktijkgerichte benadering. Van huwelijks- of samenlevingscontract tot de oprichting of overname van een vennootschap’ (2 apart te volgen sessies op dinsdag 04.02.2020)

In de ochtend spreken Prof. Jos Ruysseveldt en mr. Kevin Desmet over ‘Welke clausules bij vijf frequente contracten tussen partners vragen bijzondere aandacht?’.

In de namiddag spreekt mr. Sofie Longerstay over ‘Aandachtspunten bij oprichting van of verwerven van aandelen in vennootschappen tussen partners’.

Meer informatie

Publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ aan gunsttarief

De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS UAntwerpen) behelst de nieuwste ontwikkelingen (2018) in het erfrecht, het schenkingsrecht en het huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving in het KBO- en UBO-register voor maatschappen, vennootschappen en stichtingen zijn opgenomen. Het houdt rekening met de impact van het nieuwe ondernemingsrecht (2018) en vennootschapsrecht (2019). Het verwerkt de recente bijsturingen c.q. standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) inzake erf- en schenkbelastingen.

Bestel de Praktijkgids Successieplanning via LegalNews.be en betaal € 250 (excl. BTW) in plaats van € 290 (excl. BTW). Bestellen kan via mail naar marc@legalnews.be met vermelding van het gewenste aantal exemplaren, het leveradres en de facturatiegegevens.