Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Sancties indien het opzegmotief van een pachtovereenkomst niet wordt gerealiseerd (Andersen)

Auteurs: Ulrike Beuselinck en Charlotte Sterckx (Andersen)

Ingeval van opzegging door de verpachter voor persoonlijke exploitatie, omwille van vervreemding van het goed of bebossing of natuurrealisatie, moet de verpachter deze redenen realiseren binnen een welbepaalde termijn.

Zo niet heeft de pachter recht om terug te keren op het pachtgoed met een schadevergoeding, maar hij kan er ook voor kiezen enkel een schadevergoeding te vorderen.

1. Opzegging voor persoonlijke exploitatie

De verpachter die een pachtcontract heeft opgezegd omwille van persoonlijke exploitatie, riskeert een sanctie ingeval het pachtgoed meer dan 6 maanden en minder dan 9 jaar na de ontruiming ervan zonder gewichtige redenen niet geëxploiteerd wordt door de personen die in de opzegging als toekomstige exploitant aangewezen zijn.

In dat geval is de pachter gerechtigd om terug te keren op het pachtgoed met schadevergoeding of schadevergoeding alleen te vorderen. Hij heeft daarbij een vrije keuze tussen de beide vorderingen zonder dat hij zijn keuze moet motiveren.

Ingeval van betwisting, is het de persoon in wiens voordeel de opzegging is gedaan, die het bewijs moet leveren dat hij het landbouwbedrijf persoonlijk exploiteert.

2. Opzegging omwille van vervreemding

Bij een opzegging met het oog op vervreemding, moet de authentieke akte uiterlijk op de laatste dag van de lopende pachtperiode verleden zijn.

Als de authentieke akte niet binnen deze termijn is verleden en de pachter het pachtgoed nog niet heeft verlaten, blijft de opzegging zonder gevolg.

Indien de pachter het pachtgoed heeft ontruimd, heeft hij recht op terugkeer op het pachtgoed met schadevergoeding, of op enkel een schadevergoeding indien hij dat wenst.

In geval van betwisting, is het aan de verpachter om het bewijs te leveren dat de authentieke akte verleden is.

3. Opzegging omwille van bebossing of natuurrealisatie

De verpachter die een pachtcontract heeft opgezegd omwille van bebossing of natuurrealisatie, heeft deze opzeggingsreden niet gerealiseerd indien hij niet binnen drie jaar na de opzegging deze bebossing of natuurrealisatie heeft gedaan ofwel door aanplanting, ofwel doordat het perceel is opgenomen in een goedgekeurd natuurbeheerplan, of als de bebossing of natuurrealisatie niet gedurende een periode van ten minste 24 jaar wordt aangehouden.

In dat geval heeft de pachter naar keuze recht op terugkeer op het pachtgoed met schadevergoeding, of op enkel een schadevergoeding.

4. Opzegging omdat de verpachter het goed wil gebruiken in overeenstemming met de eindbestemming ervan of om ernstige redenen

De verpachter die een pachtcontract heeft opgezegd omdat hij het goed wil gebruiken in overeenstemming met de eindbestemming ervan of omwille van ernstige redenen, moet hieraan uitvoering geven binnen een termijn van zes maanden na de ontruiming van het goed, behalve als hij daarvoor gewichtige reden heeft, rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden.

Ingeval dit niet binnen die termijn gebeurt, heeft de pachter naar keuze recht op de terugkeer op het pachtgoed met schadevergoeding of op de schadevergoeding alleen.

Ingeval van betwisting, is het aan de verpachter om te bewijzen dat hij zijn voornemen ten uitvoer heeft gebracht.

5. Welke procedure moet de pachter volgen?

Wanneer vastgesteld wordt dat de verpachter het voornemen dat hij in de opzegging te kennen heeft gegeven, niet ten uitvoer heeft gebracht, dan moet de pachter zijn eis tot terugkeer of tot betaling van een schadevergoeding binnen vijf jaar instellen nadat hij het gepachte goed heeft verlaten.

De eis die gegrond is op het vroegtijdig beëindigen van het gebruik, wordt ingesteld binnen drie jaar na de beëindiging van dat gebruik.

Bron: Andersen

» Bekijk alle artikels: Verbintenissen & Goederen