Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Bouw – Actualia’

7 webinars on demand

Nu ook rechtsbijstandsverzekering voor bemiddeling en arbitrage (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Johan Dehaese (Dehaese & Dehaese)

Publicatiedatum: oktober 2017

Nu ook rechtsbijstandsverzekering voor bemiddeling en arbitrage.

De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen garandeert de verzekerde die een rechtsbijstandsverzekering onderschreven heeft, de vrije keuze van een advocaat om zijn belangen te verdedigen. Dit keuzerecht moet uitdrukkelijk worden bepaald in de verzekeringsovereenkomst inzake rechtsbijstand.

Recent werd dit keuzerecht uitgebreid. De wettekst van artikel 156 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen werd namelijk aangepast door middel van een wet van 9 april 2017.

Deze wijziging trad in werking op 5 mei 2017.

Voor deze wetswijziging was het keuzerecht van de verzekerde beperkt tot de gevallen waarin er overgegaan werd tot een gerechtelijke of administratieve procedure. Dit keuzerecht bestond dus niet voor de verzekerde zo er gekozen werd voor een arbitrageprocedure, bemiddeling of een andere erkende vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Sinds de wetswijziging strekt het keuzerecht van de verzekerde om vrij een advocaat te kiezen zich ook uit tot de arbitrageprocedure. Voor bemiddelingsprocedures en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting beschikt de verzekerde daarentegen niet over het recht om een advocaat naar keuze aan te stellen. Bij dergelijke procedures komt het recht immers niet op de eerste plaats en daarom achtte de wetgever het niet nodig om in dergelijke procedures het vrije keuzerecht op een advocaat te garanderen. De verzekerde kan zowel in geval arbitrage als in geval van bemiddeling of een andere vorm van erkende buitengerechtelijke geschillenbeslechting echter wel steeds vrij een persoon kiezen die de vereiste kwalificaties heeft en die daartoe is aangewezen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een arbiter of een bemiddelaar.

Deze uitbreiding van het keuzerecht mag echt niet uit het oog verloren worden. Vooreerst zal de verzekeraar de bepalingen van de verzekeringsovereenkomst inzake rechtsbijstand moeten afstemmen op deze wetswijziging. Bovendien kan de verzekerde via de uitbreiding van dit keuzerecht afwegen of hij een gerechtelijke dan wel een buitengerechtelijke afhandeling verkiest.

Lees hier het originele artikel