Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Bouw – Actualia’

7 webinars on demand

Contracten : veel clausules zijn wellicht toe aan een update! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 29/08/2018

In het licht van een aantal (nakende) nieuwe wetswijzigingen in het ondernemingsrecht kan deze nieuwe wetgeving een impact kan hebben op clausules die in heel wat klassieke contracten opgenomen zijn, maar die, in het licht van deze nieuwe wetgeving, wellicht aan een update toe zijn.

Mr. Jochen Schraeyen (advocaat-vennoot INTEGRA) geeft drie voorbeelden om het belang van het nazicht van deze klassieke contracten toe te lichten.

Impact van het eigendomsvoorbehoud/retentierecht

Een clausule van eigendomsvoorbehoud wordt vaak opgenomen in algemene voorwaarden, zodat men als verkoper eigenaar blijft van de verkochte goederen tot op het ogenblik dat de volledige kooprijs van de goederen werd voldaan. De Pandwet, in werking sedert 1 januari 2018, biedt bijkomende mogelijkheden om de risico’s te beperken. De wettelijke regeling van het eigendomsvoorbehoud is immers zowel veralgemeend als verruimd.  Zo is het toepassingsgebied veralgemeend, omdat de regeling niet meer alleen van toepassing binnen koop-verkoop, maar ook uitwerking heeft binnen andere contracten (aanneming, ruil, ….).

Ook kan eigendomsvoorbehoud nu in iedere situatie van samenloop worden ingeroepen (vroeger enkel in geval van faillissement indien aan de voorwaarden was voldaan).

Daarnaast heeft de verruiming tot gevolg dat eigendomsvoorbehoud sedert 1 januari 2018 in een aantal situaties kan ingeroepen worden, waar dit vroeger niet het geval was: bvb. wanneer de geleverde goederen niet meer in natura aanwezig zijn bij de contractant, in geval van verwerking van de betrokken goederen of als geleverde roerende goederen onroerend zijn geworden door incorporatie…

Het is dus van het grootste belang om na te gaan of de op dit ogenblik opgenomen clausules inzake eigendomsvoorbehoud/retentierecht al dan niet moeten aangepast worden aan de nieuwe wetgeving.

De nieuwe wetgeving wat bedrijfsgeheimen betreft

Ook de ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen’ (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018) kan een belangrijke impact hebben indien er bepalingen inzake bedrijfsgeheimen werden opgenomen in uw contracten.

Misschien zijn de huidige omschrijvingen nog gebaseerd op de toepassing van klassieke mechanismen van vergoeding van de geleden schade: op basis van hetzij een tekortkoming aan een contractuele verplichting, hetzij een gedraging in strijd met de eerlijke gebruiken, hetzij een buitencontractuele aansprakelijkheid op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Deze mechanismen bleken niet altijd even effectief zodat een herziening dus opportuun kan zijn.

Nakende wijzigingen inzake het bewijsrecht

Het bewijsrecht zal in de nabije toekomst grondig wijzigen en zelfs op bepaalde punten totaal anders zijn dan het huidige recht. Zo zal bvb. binnen de hervorming van het bewijsrecht een rechter de bewijslast kunnen omdraaien. Ook het ondernemingsbewijs wordt aangepakt: de vrije bewijsvoering die geldt tussen ondernemingen wordt uitgebreid tot ook bijvoorbeeld vrije beroepen en landbouwers.

Bovendien wordt de bewijswaarde van een factuur van toepassing op andere overeenkomsten dan enkel een koopovereenkomst en zal het nieuwe recht ook digitale bewijsmiddelen, zoals een mail, als bewijs aanvaarden.

Op 25 september 2018 spreekt Mr. Jochen Schraeyen op de studienamiddag ‘Contracten: welke clausules zijn wellicht toe aan een update? Een praktijkgerichte analyse in het licht van een aantal (nakende)  nieuwe wetswijzigingen in het ondernemingsrecht’