Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Auteursrechten:
het nieuwe fiscaal regime
vanaf 1 januari 2023

Webinar op 26 januari 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Het verbintenissenrecht
anno 2023:
12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

Webinar op 9 mei 2023

Ben ik nu in deze coronatijden wel of toch niet (goed) verzekerd? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Johan Dehaese (Dehaese & Dehaese)

Publicatiedatum: april 2020

Over de gevolgen van het coronavirus: misschien vaker gedekt door uw verzekering dan u zou denken.

De gevolgen van het coronavirus zijn niet te onderschatten. De maatregelen genomen door de overheid kunnen ook nadelige gevolgen hebben, zelfs schade berokkenen, dit uiteraard in het belang van de volksgezondheid.

Leiden de bestaande verzekeringspolissen in geen geval tot tussenkomst van uw verzekeraar ? We onderzoeken dit en trachten hierover meer duidelijkheid te brengen. Het blijkt dat – in bepaalde gevallen- er toch verzekeringsdekking is.

Het coronavirus als collectief risico

Het coronavirus is wat met noemt een collectief risico. Dit zijn risico’s die een grotere groep mensen kunnen treffen, zonder dat daarbij elk individu persoonlijk wordt getroffen. U kent de voorbeelden : oorlog, overstromingen, aardbevingen, en pandemieën. Collectieve risico’s staan tegenover individuele risico’s, risico’s die één bepaalde persoon kunnen treffen, zoals een brand of een ongeval.

Het verzekeren van individuele risico’s is gebaseerd op het principe van de kanssolidariteit: de verzekerde betaalt een premie zodat binnen een groep van verzekerden de geleden schade kan worden opgevangen. De verzekerden van deze groep hebben min of meer dezelfde kans om schade te lijden. Dit is totaal anders bij de verzekering van collectieve risico’s: dergelijke risico’s kunnen meer dan één groep treffen en het is zeer moeilijk te voorspellen wie getroffen zal worden. Dit houdt grote gevolgen in en zal vaak de verzekerbaarheid van dergelijke risico’s in de weg staan. Dit maakt onmiddellijk duidelijk waarom risico’s zoals pandemieën vaak uitgesloten zijn in klassieke verzekeringspolissen.

U begrijpt hierdoor ook waarom er vaak een multirisk-polis wordt afgesloten : enkel de risico’s die uitdrukkelijk worden opgenomen en omschreven in de verzekeringspolis, kunnen aanleiding kunnen geven tot verzekeringsdekking, hetgeen meer duidelijkheid en zekerheid biedt. Tegenhanger hiervan is de zogenaamde all-risk-poliszoals bijvoorbeeld voor de levensverzekeringen. Bij deze polissen is er in principe verzekeringsdekking voor alle risico’s met uitzondering van deze die expliciet worden uitgesloten in de polis.

Concreet : welke verzekeringsdekking is in coronatijden nu mogelijk? enkele toepassingen :

Vooreerst : zo men besmet geraakt met het coronavirus en ziek wordt. Dit is een individueel risico, hetgeen aanleiding zal geven tot dekking in de verzekeringspolis gewaarborgd inkomen, de hospitalisatieverzekering, of de reisverzekering. Ook de telewerker die thuis werkt en het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval kan dekking genieten van de arbeidsongevallenverzekering, voor zover uitdrukkelijk voorzien in de polis : dit laatste dient best toch nagevraagd te worden bij de makelaar/werkgever/ arbeidsongevallenverzekeraar.

Het coronavirus als collectief risico : we moeten stellen dat dergelijke pandemieën doorgaans uitgesloten zijn van verzekeringsdekking. Hoger werd reeds duidelijk waarom dit zo is. Voorbeelden van dergelijke verzekeringen zijn de reisannulatie- en reisbijstandsverzekering en de verzekering inzake bedrijfsschade, die in het algemeen vaak voorzien in een uitsluiting van dekking ingeval van pandemie.

Besluit

Ook op het vlak van verzekeringsovereenkomsten bezorgt de coronacrisis heel wat uitdagingen en heel specifieke vragen.

Indien u vragen zou hebben over uw verzekeringspolis, over de al dan niet dekking van schade ten gevolge van het coronavirus : u kan steeds een beroep doen op ons kantoor.

Wij blijven immers paraat én ter beschikking, zij het via telewerk en telefoon & videocall!

Lees hier het originele artikel