Algemene voorwaarden: Cassatie-arrest 12 september 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 15/11/2019

Vereiste van mededeling of kennisneming algemene voorwaarden

De opname van algemene voorwaarden van een partij in het contract vereist hun effectieve kennis door de andere partij of ten minste de mogelijkheid voor deze om er effectief kennis van te nemen, alsook hun aanvaarding. De appelrechters stellen vast dat “uit de voorliggende stukken [niet] blijkt dat de algemene inkoopvoorwaarden [van de eiseres], ooit aan [de verweerster] werden meegedeeld en/of deze laatste er op enige wijze kennis van heeft genomen en er vervolgens mee heeft ingestemd” en dat de bestelbon bepaalt dat de algemene verkoopsvoorwaarden slechts op verzoek verkrijgbaar zijn. Door op die gronden te oordelen dat deze voorwaarden niet kunnen worden toegepast, verantwoorden zij hun beslissing naar recht.

Lees hier het Cassatie-arrest van 12 september 2019

Themadag  ‘Contractuele clausules’

Clausules in verband met de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden komen aan bod op de Themadag ‘Contractuele clausules’

Op vrijdag 31 januari 2020 organiseren LegalNews.be en Intersentia in Gent de Themadag  ‘Contractuele clausules – Een selectie van clausules die bijzondere aandacht vragen in het licht van recente wetgeving en/of rechtspraak’ (er zijn 8 sessies, elke deelnemer volgt 2 of 4 sessies naar keuze).

Sprekers zijn:

 • Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen
 • Mr. Henri Derycke, advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe
 • Mr. Pierre Queritet, advocaat-vennoot PwC Legal
 • Mr. Stijn Vanbaelen, advocaat PwC Legal
 • Mr. Geert Bovy, advocaat-vennoot Baker McKenzie
 • Dr. Joost Vynckier, advocaat Baker McKenzie
 • Prof. dr. Diederik Bruloot, docent UGent
 • Dhr. Eric Dursin, kamervoorzitter hof van beroep Gent
 • Prof. dr. Nick Portugaels, gastprofessor UAntwerpent
 • Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Mr. Ines Vandevelde, advocaat Claeys & Engels

Meer informatie over deze Themadag

Clausules in verband met de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden (sessie door Prof. dr. Diederik Bruloot)

De problematiek inzake tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden en het gebruik van clausules om daaraan te verhelpen dient geanalyseerd te worden tegen de achtergrond van twee belangrijke, zeer recente wetgevende evoluties:

 • enerzijds de invoeging in het WER van een regeling inzake onrechtmatige bedingen in B2B-contracten
 • anderzijds de invoering van een nieuw bewijsrecht

De invoeging in het WER van een regeling inzake onrechtmatige bedingen in B2B-contracten

Op 24 mei 2019 verscheen in het Staatsblad de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. Deze wet heeft tot doel (zwakkere) ondernemers te beschermen in hun relaties met andere ondernemers.  De algemene regel is nu dat schriftelijke bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen duidelijk en begrijpelijk moeten zijn (nieuw artikel VI.91/2 WER). Bedingen die alleen of in samenhang met andere bedingen een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen worden voortaan (vanaf 1 september 2019) als onrechtmatig beschouwd (nieuw artikel VI.91/3 WER). Indien er toch een onrechtmatig beding is opgenomen is de sanctie de nietigheid van dit beding, maar blijft de rest van de overeenkomst in beginsel wel gelden, uiteraard op voorwaarde dat de overeenkomst zonder het onrechtmatig beding kan blijven voortbestaan.

De invoering van een nieuw bewijsrecht

Op 14 mei 2019 verscheen in het Staatsblad de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek.

In de regel worden de principes van de bewijslast behouden, maar er wordt  voorzien dat de rechter in het licht van buitengewone omstandigheden, bij een met bijzondere redenen omkleed vonnis, kan bepalen wie de bewijslast draagt wanneer de toepassing van de normale regels kennelijk onredelijk zou zijn. De rechter kan slechts gebruik maken van deze mogelijkheid wanneer hij alle nuttige onderzoeksmaatregelen heeft bevolen en erover gewaakt heeft dat de partijen meewerken aan de bewijsvoering, zonder op die manier voldoende bewijs te verkrijgen. Belangrijk is ook dat bewijs tussen ondernemingen of tegen ondernemingen kan worden geleverd door alle bewijsmiddelen, behalve in de uitzonderingen die vastgesteld zijn voor bijzondere gevallen. Deze regel is niet van toepassing op de ondernemingen wanneer zij willen bewijzen tegen een partij die geen onderneming is. Partijen die geen onderneming zijn en die tegen een onderneming wensen te bewijzen, kunnen alle bewijsmiddelen gebruiken. Deze regel is evenmin van toepassing op natuurlijke personen die een onderneming uitoefenen ter zake van het bewijs van rechtshandelingen die kennelijk vreemd zijn aan de onderneming.

Lees ook volgende artikelen: