Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

Wordt de bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering overbodig met de beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid? (Lydian)

Auteurs: Hugo KeulersJo Willems en Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Publicatiedatum: 7/03/2019

1. De nieuwe beperking van bestuurdersaansprakelijkheid

De nieuwe vennootschapswet werd op 28 februari 2019 eindelijk gestemd in de Kamer. De inwerkingtreding is voorzien voor 1 mei 2019.

Belangrijke vernieuwing is de beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid. In hoofdlijnen ziet deze nieuwe regeling er als volgt uit:

  • Het bedrag van de bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt in functie van de grootte van de rechtspersoon, wat berekend wordt op basis van haar omzet en balanstotaal. Zo wordt de aansprakelijkheid van bestuurders in de kleinste rechtspersonen beperkt tot 125.000 EUR en in de grootste rechtspersonen (bv. organisaties van openbaar belang) tot 12 miljoen EUR;
  • De aansprakelijkheidsbeperking geldt voor alle bestuurders samen en zowel tegenover rechtspersonen als tegenover derden, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheidsvordering, en per verweten feit(en), ongeacht het aantal eisers of vorderingen;
  • Exoneratie- of vrijwaringsclausules waarbij een rechtspersoon haar bestuurders voorafgaandelijk vrijstelt/vrijwaart van aansprakelijkheid zijn niet toegelaten;
  • De aansprakelijkheid kan (voorafgaandelijk) ook niet verder worden beperkt dan de wettelijke grens.
2. Invloed op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekerbaarheid van de bestuurdersaansprakelijkheid was initieel één van de beweegredenen voor het invoeren van een wettelijke aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders. Nochtans kon dit risico doorgaans vrij makkelijk  op de verzekeringsmarkt worden verzekerd wegens de relatief grote capaciteit en concurrentie op dit deel van de verzekeringsmarkt.

De nieuwe beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid zal in principe echter weinig invloed hebben op de noodzaak en het nut van het sluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. In tegenstelling, de aansprakelijkheidsbeperking kan zelfs een vals gevoel van veiligheid creëren.

Ten eerste geldt de aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders niet in volgende gevallen:

  • Herhaaldelijke (niet-toevallige) lichte fouten, zware fout en persoonlijk bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden;
  • Wettelijke garantieverplichtingen van bestuurders in kader van kapitaalverhogingen;
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor onbetaalde sociale bijdragen, BTW en bedrijfsvoorheffing;
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid n.a.v. faillissement (“wrongful trading”).

Er blijft op die manier in feite weinig over van de aansprakelijkheidsbeperking die enkel zal gelden voor “toevallige lichte fouten”.

Ten tweede is deze regeling niet van toepassing op buitenlandse rechtspersonen, waardoor de situatie ongewijzigd blijft voor die bestuurders.

Ten derde zullen bestuurders, o.a. ter bescherming van hun reputatie, hun aansprakelijkheid blijven betwisten. Ter dekking van de vaak substantiële verdedigingskosten blijft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dus haar nut behouden. Hetzelfde geldt voor de verdedigingskosten in het kader van onderzoeken door de FSMA, NBB, het FAVV, …

Bestuurders kunnen dus niet op hun beide oren slapen met de nieuwe aansprakelijkheidsbeperking. Het sluiten van een gepaste bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering blijft geen overbodige luxe.

Lees hier het originele artikel