Vennootschapswet: al wijzigingen goedgekeurd op 26 maart 2019. Geen reparatie, maar meer transparantie m.b.t. de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 26/03/2019

Lees het op 26 maart 2019 goedgekeurd ‘Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen’.

Doelstelling

1. de veralgemeende neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, ongeacht hun grootte, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België

2. de verplichting voor alle verenigingen en stichtingen tot het houden van een register van de inkomende en uitgaande giften, van en naar het buitenland

Reden voor dit wetsvoorstel

Het wetsvoorstel heeft de bedoeling de verschillende vormen van criminaliteit, zoals oplichting, witwassen en financiering van terrorisme te kunnen voorkomen en te kunnen bestrijden.

1. veralgemeende neerleggingsplicht

Actueel worden de jaarrekeningen van de kleine verenigingen en stichtingen nog op papieren drager neergelegd ter griffie van de rechtbank, terwijl de grote verenigingen en stichtingen reeds neerleggen bij de NBB. De verplichting tot neerlegging ter griffie wordt opgeheven. Een veralgemeende neerlegging bij de NBB houdt een administratieve vereenvoudiging in voor de griffies enerzijds en voor de verenigingen en stichtingen anderzijds (de fysieke verplaatsing naar de griffie wordt vervangen door een eenvoudige elektronische neerlegging via het internet), leidt tot meer werkbare gedigitaliseerde documenten, verzekert de mogelijkheid om statistieken van de kleine verenigingen en stichtingen te verkrijgen en de effectieve mogelijkheid om slapende verenigingen en stichtingen op te sporen zonder een manuele consultatie van alle individuele dossiers ter griffie.

2. houden van een register van de inkomende en uitgaande giften

Die verplichting heeft betrekking op de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen van Belgisch recht en de verenigingen en stichtingen van buitenlands recht die een bijkantoor hebben opgezet op het Belgische grondgebied. Dit register wordt bijgehouden ter zetel of in het bijkantoor en kan, net als het register van de leden, op eenvoudig verzoek door de overheidsdiensten worden ingezien. Het register wordt tevens als bijlage gevoegd aan de jaarrekening. Het stuk wordt gelijktijdig met de jaarrekening, doch afzonderlijk, elektronisch neergelegd bij de NBB. Dit stuk zal niet worden gepubliceerd, maar zal kunnen worden geconsulteerd door de overheidsdiensten die door de Koning zullen worden aangeduid, en onder de voorwaarden die de Koning zal bepalen.

Onder giften wordt bedoeld enige vorm van schenkingen of legaten, enige rechtshandeling die betrekking heeft op een overdracht of een afstand van een recht, om niet, die voor de begiftigde persoon leidt tot een verrijking die correlatief is met de verarming van de beschikker. Teneinde de kleine verenigingen die slechts zeer uitzonderlijk dergelijke giften ontvangen of verrichten niet te belasten, wordt in een vrijstelling voor het bijhouden en het neerleggen van het register voorzien voor de verenigingen en stichtingen die in een boekjaar, in totaal minder dan 3 000 euro schenken aan in het buitenland gevestigde ontvangers of ontvangen vanuit het buitenland.

De nadere regels inzake de neerleggingsplicht, de consultatie en eventuele publicatie van de neergelegde stukken en de vorm en inhoud van het register, zullen worden bepaald door de Koning. De algemene regel is de elektronische neerlegging.

Witwassen komt uiteraard ook aan bod op onze themadag ‘Ondernemingsstrafrecht’

Op donderdag 20 juni 2019 organiseert LegalNews.be de themadag ‘Ondernemingsstrafrecht’, incl. het ‘Wetboek Ondernemingsstrafrecht – 2019’ (uitgave Larcier ter waarde van € 80), dat met meer dan 700 blz., een perfecte actuele documentatie is voor iedereen die met een of meerdere aspecten van het ondernemingsstrafrecht wordt geconfronteerd.

Met als sprekers (4 verschillende sessies, men kiest 1 of 2 sessies):

Sessie 1. Strafrecht: recente ontwikkelingen met een impact op het ondernemingsstrafrecht

  • Joachim Meese, hoofddocent Universiteit Antwerpen en advocaat

Sessie 2. Sociaal straf- en strafprocesrecht: recente evoluties

  • Kristof Salomez, docent Universiteit Brussel en advocaat-vennoot Bloom Law

Sessie 3. Fiscaal strafrecht: knelpunten rond fiscale regularisatie en witwassen

  • Patrick Waeterinckx, advocaat-vennoot Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten, praktijklector in het strafprocesrecht VUB en fraude-auditor bij het Institute of Fraud Auditors (IFA)
  • Jacques Vandeuren, advocaat-vennoot Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten en gastdocent KU Leuven
  • Ruben Van Herpe, advocaat Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten en deeltijds assistent bij het Instituut voor Strafrecht (KU Leuven)
  • Gerd D. Goyvaerts, advocaat-vennoot Tiberghien

Sessie 4. Insolventierecht: raaklijnen met het strafrecht

  • Jürgen Egger, advocaat-vennoot Laga

 

Themadag ‘Ondernemingsstrafrecht’