HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024

Register van werkende vennoten en hun helpers (Commit Law)

Auteurs: Amber Bals en Joris De Keersmaeker (Commit Law)

In de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping zal een vennootschap (onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners) binnenkort verplicht worden om, via elektronische weg, de exacte informatie over hun werkende venno(o)t(en) te delen met de Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna: de KBO) en om deze informatie actueel te houden. Op die manier tracht de overheid een zicht te krijgen op de identiteit van de werkende vennoten binnen een vennootschap.

Wat is een werkende vennoot?

Een werkend vennoot in de zin van deze registratieplicht is een persoon die:

  • Minstens één aandeel bezit in een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners;

  • Persoonlijk een werkelijke activiteit uitoefent binnen die vennootschap;

  • Voor deze activiteit niet aangegeven wordt in het stelstel van de loontrekkenden op het moment van de uitoefening ervan.

Waarom een register?

Het register dient als een controlemiddel om misbruiken van het sociaal statuut van een zelfstandige via frauduleuze vennootschapsstructuren te bestrijden. Meer bepaald viseert de wetgever de praktijk die erin bestaat misbruik te maken van het statuut van een werkend vennoot of van diens helper voor de uitvoering van arbeidsprestaties. Deze frauduleuze vennootschapsstructuren brengen de loyale concurrentie in gevaar aangezien de werkende vennoten en hun helpers beschouwd worden als zelfstandigen, terwijl ze verzekeringsplichtig zouden moeten zijn in de sociale zekerheid voor werknemers.

Welke verplichtingen?

De verplichting tot inschrijving in het register van werkende vennoten beperkt zich tot vennootschappen en zelfstandigen die werken in onroerende staat uitoefenen. Concreet gaat het over werken in de bouw- en schoonmaaksector.

Dit register kan ook verplicht worden in sectoren die erom vragen. Hiervoor dient een specifieke (advies)procedure te worden gevolgd.

In de KBO zullen de volgende inlichtingen van een werkend vennoot en zijn helper moeten worden ingeschreven (en bijgewerkt):

  • De identificatiegegevens van de werkend vennoot en zijn helper (de naam, de voornaam, het rijksregisternummer of bis-nummer van de werkend vennoot);

  • De begin- en einddatum van zijn activiteit als werkend vennoot in de vennootschap of als helper in de geregistreerde entiteit natuurlijke persoon.

Voormelde informatie dient te worden meegedeeld aan de KBO:

  • Bij aanvang van de activiteit: vóór het ogenblik waarop de werkend vennoot zijn activiteiten in de vennootschap begint als werkend vennoot;

  • Bij einde van de activiteit: ten laatste binnen de 15 dagen volgend op de datum van het einde.

Wat als je de verplichting niet naleeft?

Leeft een vennootschap de inschrijvingsverplichting voor een werkend vennoot of diens helper niet (correct) na dan loopt deze het risico op een administratieve geldboete van 500 tot 4.000 euro per vastgestelde inbreuk.

Elke bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap zal hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de betaling van deze administratieve geldboete.

Wanneer treedt de nieuwe verplichting in werking?

In de loop van 2024 (ten vroegste vanaf 1 april en ten laatste op 1 juli) zal een register van werkende vennoten ingevoerd worden.

Bron: Commit Law

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen