De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Vennootschapsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Joris De Vos en mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op donderdag 21 november 2024

Post-overname geschillen (DLPA Advocaten)

Auteurs: Klaas Vanneste en Lisa De Decker (DLPA Advocaten)

Goede overeenkomsten maken goede vrienden. Dit is zeker het geval bij de overname van aandelen van een vennootschap, zoals toegelicht in onze vorige nieuwsberichten.

Goede overeenkomsten kunnen evenwel niet uitsluiten dat er na de overname van de aandelen zaken aan het licht komen in de doelvennootschap die de koper van de aandelen verplichten om initiatieven te nemen ten aanzien van de verkoper. Zo kan de doelvennootschap bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een belastingcontrole die betrekking heeft op de periode vóór de overdracht van de aandelen of met een leverancier die een factuur stuurt voor prestaties verricht vóór de overdracht en waarvan de kost niet was opgenomen in de cijfers zoals voorgelegd aan de koper. Deze situaties zullen vaak leiden tot een inbreuk op de verklaringen en waarborgen.

Ook is het mogelijk dat de koper geconfronteerd wordt met een verkoper die na de overdracht dezelfde activiteiten opstart als de doelvennootschap of personeel en leveranciers aanzet om de samenwerking met de doelvennootschap stop te zetten.

Wanneer de koopprijs van de aandelen in de SPA afhankelijk werd gemaakt van de toekomstige prestaties van de doelvennootschap (een zogenaamde earn out) kunnen er ook over deze prijsaanpassing discussies ontstaan tussen de koper en de verkoper.

Aandachtspunten bij post-overname moeilijkheden

Als u als koper geconfronteerd wordt met een probleem na de overname van de aandelen is het van groot belang om er onmiddellijk de SPA bij te halen.

In het geval van een inbreuk op een verklaring en waarborg voorziet de overdrachtsovereenkomst namelijk vaak een gedetailleerde procedure die moet worden gevolgd om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van de verkoper. Zo zal er steeds een termijn opgenomen zijn in de overeenkomst waarin de koper melding moet maken van de feiten die aanleiding kunnen geven tot een vergoeding door de verkoper en welke informatie en stukken de claim dient te bevatten.

Mogelijk voorziet de SPA ook dat in het geval van een inbreuk op een andere verplichting in de overeenkomst, zoals een niet-concurrentieverplichting, dezelfde procedure moet worden gevolgd als in het geval van een inbreuk op de verklaringen en waarborgen. Is dit niet zo, dan zal een formele ingebrekestelling hoe dan ook noodzakelijk zijn, eventueel gevolgd door een procedure voor de rechtbank indien de verkoper in gebreke blijft.

Werd een deel van de koopprijs geblokkeerd op een gezamenlijke bankrekening (de escrowrekening) is het ook van belang om na te gaan welke stappen moeten worden ondernomen om er voor te zorgen dat de gelden in afwachting van de discussie met de verkoper geblokkeerd blijven.

Rechtbank als laatste redmiddel

Is het niet mogelijk om het geschil op te lossen binnen het kader van de SPA dan zal alsnog een procedure moeten worden opgestart. Ook in dergelijk geval is het belangrijk om de SPA bij de hand te nemen. De overdrachtsovereenkomst zal namelijk steeds een bevoegdheidsbeding bevatten waarin wordt bepaald bij welke rechtbank de partijen moeten aankloppen.

Ook is het mogelijk dat de overeenkomst een arbitragebeding bevat waardoor de gerezen geschillen moeten worden voorgelegd aan een arbiter of een college van arbiters.

Besluit

Doordat een vennootschap van nature dynamisch is, valt het niet uit te sluiten dat er na de overname beroep moet worden gedaan op de verklaringen en waarborgen. Ook kan niet worden uitgesloten dat een partij een specifieke verplichting in de overeenkomst niet nakomt. Dergelijke situaties dienen zoveel als mogelijk contractueel te worden ondervangen, wat opnieuw het belang van een goeie SPA aantoont.

Bron: DLPA Advocaten

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen