Overgang onderwerping aan rechtspersonenbelasting naar die aan de vennootschapsbelasting. Ministerraad keurt wetsontwerp goed op 25 mei 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 26/05/2018

Op 25 mei 2018 heeft de minsterraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting bepaalt.

Dit zijn de krachtlijnen:

–  het deel van het kapitaal, de uitgiftepremies en de winstbewijzen dat voorheen werkelijk werd gestort, wordt aangemerkt als gestort kapitaal, onder de voorwaarden vermeld in het Wetboek inkomstenbelastingen (WIB 92);

– de voorheen gereserveerde winsten (al dan niet geïncorporeerd in kapitaal), en de voorzieningen voor risico’s en kosten voor het bedrag geboekt in het belastbaar tijdperk verbonden met het laatste aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon aan de rechtspersonenbelasting onderworpen was, worden als definitief belaste reserves beschouwd;

– de herwaarderingsmeerwaarden en de kapitaalsubsidies worden vrijgesteld en blijven dit voor zover is voldaan aan de voorwaarden als vermeld in WIB 92;

– de kosten die voorheen het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorziening voor risico’s en kosten of verliezen die voorheen het voorwerp hebben uitgemaakt van een waardevermindering, zijn aftrekbaar als beroepskosten voor het aanslagjaar dat zij werkelijk zijn gedragen, voor zover voldaan is aan de voorwaarden;

– de in aanmerking te nemen afschrijvingen, min- of meerwaarden op activa worden bepaald alsof de rechtspersoon altijd aan de vennootschapsbelasting onderworpen is geweest;

– de voorheen geleden verliezen mogen niet in mindering worden gebracht van de belastbare grondslag van aanslagjaren waarvoor de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting is onderworpen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.