Nieuwe verplichtingen voor maatschap vanaf 1 november 2018 (Alaska)

Auteur: Dirk van Collie (Alaska)

Publicatiedatum: 18/10/2018

Door de hervorming van het vennootschapsrecht, moet een maatschap binnenkort beantwoorden aan een aantal wettelijke verplichtingen, zoals inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het naleven van boekhoudkundige verplichtingen. Ook nieuw is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten.

Vanaf 1 november 2018 zal een nieuw ondernemingsrecht in werking treden dat zijn invloed heeft op alle bestaande vennootschapsvormen. Ook de maatschap kan daar niet onderuit met gevolg dat een maatschap vanaf dan zal worden aangemerkt als een onderneming. Ten gevolge daarvan zal een nieuwe maatschap zich in de eerste plaats moeten inschrijven in de KBO. Die inschrijving moet gebeuren voordat de activiteiten opgestart worden. Ook bestaande maatschappen ontsnappen daar niet aan, zij het wel zo dat zij daarvoor de tijd krijgen tot 1 mei 2019 en dat die inschrijving gratis is. Wie daaraan niet voldoet, kan bestraft worden met een boete tot 10.000 euro. Eens de maatschap een KBO-nummer heeft, moet ze dat vermelden op facturen, notulen van de vergaderingen van de bestuursorganen van de maatschap, brieven, etc. Ook zal er melding moeten gemaakt worden van de uiteindelijke begunstigden van de maatschap in het zgn. UBO-register. Het gaat dan om identiteitsgegevens zoals, naam, adres, etc.

In de tweede plaats moet een maatschap voldoen aan boekhoudkundige verplichtingen. De wijze van boekhouding hangt af van de aard en de omvangen van de activiteiten van de maatschap. Is de omzet minder dan 500.000 euro, dan volstaat een vereenvoudigde boekhouding. In dat geval moet een aankoopdagboek, een verkoopdagboek, een financieel en bankdagboek, en een inventaris van goederen worden bijgehouden. Op basis daarvan moet een jaarrekening opgesteld worden, maar die moet niet neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en ook niet gepubliceerd te worden. Maatschappen die meer dan 500.000 euro omzet realiseren, moet een dubbele boekhouding voeren. De boekhouding moet sowieso 7 jaar worden bijgehouden. Tenslotte zullen vanaf 1 november 2018 alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk worden ten aanzien van derden. Die aansprakelijkheid kan niet worden uitgesloten in de statuten van de maatschap.

Een nieuwe opgerichte maatschap moet onmiddellijk aan de nieuwe boekhoudregels voldoen, afhankelijk of ze meer dan 500.000 euro omzet heeft of niet. Bestaande maatschappen krijgen echter ook hier, net zoals voor de inschrijving in het KBO, uitstel. De nieuwe boekhoudregels zullen voor reeds opgerichte maatschappen pas gelden vanaf het eerste volledige boekjaar dat begint na 1 mei 2019. In de meeste gevallen zal dat dan vanaf boekjaar 2020 zijn, zo het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Lees hier het originele artikel