Nieuwe vennootschapswetgeving : Raad van State tikt wetgever op de vingers (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 04/10/2018

Het advies van de Raad van State nr. 63.906/2/V van 13 september 2018 begint met volgende drie algemene opmerkingen:

1. Mogelijke rechtsonzekerheid doordat op zeer veel plaatsen het Wetboek voor verschillende situaties of categorieën van rechtspersonen voorziet in identieke of soortgelijke regels., maar de uitdrukkingen die daarbij gebruikt worden, omvatten evenwel varianten.

“Op zeer veel plaatsen voorziet het ontworpen Wetboek voor verschillende situaties of categorieën van rechtspersonen in identieke of soortgelijke regels. De uitdrukkingen die daarbij gebruikt worden, omvatten evenwel varianten die, wanneer ze met elkaar vergeleken worden, bij de lezer – die ervan uitgaat dat de wetgever logisch en rationeel te werk gaat – twijfel doen rijzen over de vraag of het al dan niet de bedoeling is verschillende regels uit te vaardigen. Die twijfel zal tot rechtsonzekerheid leiden voor alle adressaten van het Wetboek (de vennootschappen en hun organen, hun interne of externe juridische adviseurs, de rechterlijke instanties, de overheidsbesturen, enz.). De wetgever mag er niet op rekenen dat de rechtsleer en de rechtspraak wel klaarheid zullen scheppen in deze onzekerheden naarmate ze aan het licht komen.
De wetgever wordt dan ook verzocht het ontwerp aan een volledig heronderzoek te onderwerpen om zich ervan te vergewissen dat de tekst van de onderscheiden artikelen waarin eenzelfde onderwerp voor verschillende categorieën van situaties of rechtspersonen behandeld worden en die geacht worden dezelfde regels te bevatten, op perfect identieke wijze gesteld zijn, behalve indien verschillen gerechtvaardigd zijn naargelang die bepalingen voor de ene of de andere categorie van situaties of rechtspersonen gelden.”

2. Mogelijke onduidelijkheid bij de uitdrukking “een andersluidende statutaire bepaling” (of andere soortgelijke uitdrukkingen)

“Wanneer in het ontwerp voorbehoud gemaakt wordt voor het geval er “een andersluidende statutaire bepaling” (of andere soortgelijke uitdrukkingen) bestaat, wordt die uitdrukking veelal in het enkelvoud gebruikt, wat geen bezwaar doet rijzen. Ter wille van de samenhang, maar vooral om te vermijden dat er zich een interpretatie zou vestigen naar luid waarvan in sommige gevallen meer dan een bepaling vereist zou zijn, zou die bepaling nooit in het meervoud gebruikt mogen worden (“Behoudens andersluidende statutaire bepalingen …”).”

3. Bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders: omzetting richtlijn waarborgen

“De afdeling Wetgeving wijst erop dat richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 “tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft” uiterlijk op 10 juni 2019 in nationaal recht omgezet moet zijn. Doordat die omzetting meebrengt dat verscheidene ontworpen bepalingen gewijzigd moeten worden, zou het opportuun zijn die bepalingen nu reeds te stellen in bewoordingen waardoor de omzetting van die richtlijn gewaarborgd wordt.

Vervolgens worden in de volgende 35 bladzijden heel wat bijzondere opmerkingen geformuleerd.

Lees hier het advies van de Raad van State