De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Vennootschapsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Joris De Vos en mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op donderdag 21 november 2024

Inschrijvingsverplichting werkende vennoten en helpers bij KBO (RSVZ)

Auteur: RSVZ

Vanaf 1 juli 2024 geldt de volgende verplichting:

 • Vennootschappen die actief zijn in de sectoren van de bouw en de schoonmaak moeten hun werkende vennoten inschrijven en de informatie bijwerken in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • Zelfstandigen die actief zijn in de sectoren van de bouw en de schoonmaak moeten hun helpers inschrijven en de informatie bijwerken in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Voor de werkende vennoten en helpers die al actief waren vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe verplichting, is een overgangsperiode gepland. De inschrijving bij de KBO moet in hun geval vóór 31 december 2024 gebeuren.

Voor wie geldt de verplichting?

Vennootschappen

De verplichting geldt voor vennootschappen die:

 • onroerende werkzaamheden uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 30bis, § 1, 1°, a), van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (bouw en schoonmaak) en;
 • een of meer werkende vennoten hebben.

Zelfstandigen actief als natuurlijke persoon

De verplichting geldt voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon en die:

 • onroerende werkzaamheden uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 30bis, § 1, 1°, a), van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (bouw en schoonmaak) en;
 • een of meer helpers hebben.

Belangrijk! Deze verplichting staat los van de verplichting van de werkende vennoot of de helper om zich bij een socialeverzekeringsfonds aan te sluiten.

Wie moet er bij de KBO ingeschreven worden?

De vennootschappen en zelfstandigen zijn verplicht de inschrijving bij de KBO in orde te brengen voor:

 • Iedere werkend vennoot, d.w.z. iedere houder van minstens één aandeel in een vennootschap, die in België persoonlijk een reële activiteit uitoefent binnen die vennootschap zonder dat hij, voor deze activiteit, aangegeven wordt in het stelsel van de loontrekkenden op het ogenblik waarop deze activiteit wordt uitgeoefend.
  Opgelet! Dit geldt ook voor werkende vennoten die de rol van mandataris en werkend vennoot binnen dezelfde vennootschap cumuleren.
 • Iedere helper, d.w.z. ieder persoon die in België een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder tegenover hem door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden.
  Er geldt een uitzondering voor de volgende personen. Zij vallen niet onder deze inschrijvingsverplichting:

  • ongehuwde helpers jonger dan 20 jaar,
  • toevallige helpers,
  • meewerkende echtgenoten.
Welke gegevens moeten worden meegedeeld?

De volgende gegevens over de werkende vennoten moeten worden meegegeven:

 • Rijksregisternummer of bis-nummer van de werkend vennoot;
 • Begindatum en, indien van toepassing, einddatum van de activiteit als werkend vennoot binnen de vennootschap.

Voor helpers moet de volgende informatie worden meegedeeld:

 • Rijksregisternummer of bis-nummer van de helper;
 • Begindatum, en indien van toepassing, einddatum van de activiteit als helper.
Wanneer moet de inschrijving gebeuren?

De inschrijving bij de KBO moet gebeuren vóór de aanvang van de activiteiten als werkend vennoot binnen de vennootschap of als helper bij de zelfstandige die actief is als natuurlijke persoon (de geholpene).

Bij stopzetting van de activiteit moeten de gegevens die bij de KBO zijn ingeschreven, worden bijgewerkt binnen de vijftien dagen volgend op de einddatum van deze activiteit.

Voor de werkende vennoten en helpers die al actief waren vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe verplichting, is een overgangsperiode gepland. De inschrijving bij de KBO moet in hun geval vóór 31 december 2024 gebeuren.

Hoe breng je de inschrijving in orde?

De vennootschappen en zelfstandigen moeten hun werkende vennoten en helpers online inschrijven via: https://myenterprise.be/my_enterprise

Meer info?

 • Wil je meer info over hoe je de inschrijving van de werkende vennoten en helpers in orde brengt? Die vind je in de bijhorende handleiding.
 • Heb je problemen met de toepassing MyEnterprise? Dan kan je contact opnemen met de KBO Helpdesk via mail aan helpdesk.kbo@economie.fgov.be of telefonisch op het nummer +32 2 277 64 00.
Zijn er sancties als je deze inschrijvingsverplichting niet naleeft?

Het RSVZ staat in voor de controle van de naleving van deze nieuwe verplichting. Bij niet-naleving van de inschrijvingsverplichting of bij foutieve inschrijving, riskeert de vennootschap of de geholpene een administratieve geldboete van 500 tot 4.000 euro per vastgestelde inbreuk. Voor begin 2025 zal geen enkele sanctie toegepast worden.

Meer info?

Wil je meer informatie over de inschrijvingsverplichting van werkende vennoten en helpers? Neem dan contact op met je socialeverzekeringsfonds of mail het RSVZ op art15-1@rsvz-inasti.fgov.be.

Bron: RSVZ

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen