De koop-verkoopovereenkomst
van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar on demand

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon

Webinar on demand

Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak

Webinar on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen

Webinar on demand

Het WVV versneld toepassen? Het kan nu nog sneller! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten

Publicatiedatum: 09/10/2019

U weet ondertussen dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) onmiddellijk van toepassing is op “nieuwe” vennootschappen, zijnde vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019. “Oude” vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019 kregen nog respijt tot 1 januari 2020.

Een “oude” vennootschap kan er wel voor kiezen zich eerder te onderwerpen aan het WVV door vrijwillig haar statuten aan te passen aan het WVV (de zogenaamde “opt-in”). De wetgever heeft hierbij voorzien dat het WVV dan van toepassing wordt zodra de opt-in wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit laatste creëerde echter wel een soort transitieperiode, aangezien de publicatie altijd een tiental dagen volgt na het verlijden van de notariële akte van statutenwijziging. Er werd dan ook geponeerd dat de betreffende vennootschap geen gebruik kon maken van het WVV tijdens deze transitieperiode, waardoor het ofwel nog het oude Wetboek van Vennootschappen moest toepassen, ofwel moest wachten tot de publicatie.

In een antwoord op een parlementaire vraag, verduidelijkt de minister nu echter dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad strekt tot bescherming van derden en dat de aandeelhouders zelf kunnen beslissen niet te wachten op de publicatie. In die zin kunnen aandeelhouders beslissen het WVV reeds toe te passen vanaf het besluit van de opt-in, wel onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking en onder de voorwaarde dat dit duidelijk wordt vermeld in de agenda van de betreffende buitengewone algemene vergadering.

Concreet zou dit inhouden dat een algemene vergadering kan beslissen om zich te onderwerpen aan het WVV en bijvoorbeeld onmiddellijk erna in dezelfde notariële akte kan beslissen tot een doelswijziging onder de nieuwe regels (dus zonder staat van activa/passiva).

Let wel, de beslissing tot de opt-in zelf, dient uiteraard wel nog onder de bepalingen van het oude Wetboek van Vennootschappen plaats te vinden.

U vindt het antwoord van de minister hier.

Lees hier het originele artikel