Het is bijna 10 juli. De deadline voor de voorafbetalingen voor het tweede kwartaal nadert… (Van Havermaet)

Auteur: Ashley Bergmans (Van Havermaet)

Publicatiedatum: 28/06/2019

Waarom voorafbetalen?

Uw vennootschap is niet verplicht om voorafbetalingen te doen. Maar een gebrek aan voorafbetalingen zorgt voor een forse belastingvermeerdering op de verschuldigde vennootschapsbelasting van maar liefst 6,75%… Een uitzondering bestaat voor startende ondernemingen gedurende de eerste 3 boekjaren.

Voldoende hoge voorafbetalingen vermijden deze sanctie. Hoe eerder op het jaar uw vennootschap betaalt, hoe groter het voordeel is. Dit verschilt immers per kwartaal:

Het is dus van belang om – indien mogelijk – de voorafbetalingen in één van de eerste twee kwartalen van het boekjaar te verrichten. De bonificatie is dan hoger dan de principiële vermeerdering van 6,75%.

Strikte deadlines

De voorafbetalingen moeten bij de Dienst Voorafbetalingen ten laatste toekomen op volgende data:

Voor vennootschappen met een gebroken boekjaar gelden volgende tijdstippen: de 10e dag van de vierde, zevende en tiende maand en de 20e dag van de laatste maand van het boekjaar.

Invloed van de nieuwe groepsbijdrageregeling op uw voorafbetalingen

Één van de blikvangers van de hervorming vennootschapsbelasting is de groepsbijdrage-regeling. Deze fiscale consolidatie houdt in dat voor boekjaren startende vanaf 1 januari 2019 een vennootschap haar winst van het boekjaar kan compenseren met het fiscaal verlies van een andere verbonden groepsvennootschap. Voor verdere informatie over de groepsbijdrageregeling en de voorwaarden, verwijzen wij graag naar ons eerdere artikel.

Door deze groepsbijdrageregeling betaalt de ondernemingsgroep in België uiteindelijk belasting over het gezamenlijke resultaat van de groep. Dit zorgt ervoor dat de ondernemingsgroep in haar geheel evenveel belastingen zou betalen in België, als wanneer alle activiteiten werden uitgeoefend door één vennootschap.

Concreet is het dus mogelijk dat een winstgevende vennootschap binnen uw ondernemingsgroep alsnog het fiscale verlies van een verbonden groepsvennootschap zal kunnen benutten. Zij moet dan zelf minder vennootschapsbelasting betalen. Hierdoor daalt ook het bedrag van een optimale voorafbetaling.

Inschatting van winsten en verliezen binnen de ondernemingsgroep? 

Het kan dus van toenemend belang zijn om rekening te houden met de verwachte winst- en verliesevolutie van de diverse vennootschappen in uw ondernemingsgroep. Dit is natuurlijk vaak geen gemakkelijke opgave. Anderzijds zal u wellicht op basis van redelijke prognoses een inschatting kunnen maken.

Vooral voor ‘projectvennootschappen’ die slechts opbrengsten boeken na afloop van een (meerjaren)project kan het van belang zijn om dit op een meer gerichte manier fiscaal op te volgen. Ook indien u structureel verlieslatende vennootschappen heeft binnen uw ondernemingsgroep, zal de fiscale consolidatie mogelijkheden bieden. Misschien beslist u wel om deze activiteiten stop te zetten? Houd er dan rekening mee dat u definitieve stopzettingsverliezen van groepsentiteiten in binnen- en buitenland vaak fiscaal kan recupereren via de groepsbijdrage-regeling.

Vanzelfsprekend moet dit alles passen binnen uw volledig fiscaal dossier. De fiscale consolidatie is allerminst een vrijgeleide om af te stappen van zakelijke afspraken binnen groepsondernemingen. Integendeel zal de fiscus nagaan of uw groepsentiteit wel degelijk terecht een fiscaal verlies toont. Ook de toepassing van een aangepaste verrekenprijsmethodiek krijgt veel aandacht. Denk maar aan de aanhoudende actualiteit van discussies over de correcte doorrekening van managementvergoedingen, de aftrekbaarheid van interestlasten, enz.

Dit neemt niet weg dat de groepsbijdrage-regeling mooie opportuniteiten biedt voor ondernemingsgroepen.

Vraagt u zich af of uw ondernemingsgroep de groepsbijdrageregeling kan toepassen? Wij bekijken het graag voor u!

Lees hier het originele artikel