Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023


Vennootschapsrecht:
een overzicht van recente wetgeving én rechtspraak

Mr. Joris De Vos en mr. Koen Selleslags (DLA Piper)

Webinar op donderdag 16 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 28 november 2023

Een rechtvaardige en duurzame economie: extra plichten voor bestuurders (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De implementatie voor duurzaamheid en ESG (Environmental, Social & Governance) gaat steeds sneller. ESG gaat evenwel om meer dan alleen het milieu, ook veilige werkomstandigheden, gelijke beloningen, de wijze waarop een onderneming geleid wordt spelen een rol.

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest Advocaten), belicht tijdens de webinar ‘ESG vandaag en morgen – De aansprakelijkheid van ondernemingen en leidinggevenden‘ in het bijzonder de problematiek van mogelijke aansprakelijkheid van zowel onderneming als leidinggevenden, zowel op strafrechtelijk vlak als op vanuit het oogpunt van  het nieuwe Boek 6 NBW wat de buitencontractuele aansprakelijkheid betreft.

Live op 14 september 2023, nadien on demand aangeboden.

CSR-richtlijn

Op dit ogenblik is er al de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSR) of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in voege.

Deze nieuwe richtlijn verplicht de 50 000 grootste bedrijven in Europa om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Zo wil de Europese unie greenwashing tegengaan en middelen oriënteren richting écht duurzame bedrijven.

Meer info:

CSDD-richtlijn

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) wil bedrijven verplichten om de eventuele negatieve gevolgen van hun activiteiten en van die van hun waardeketen voldoende te onderzoeken. Op 23 februari 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn.

Bedrijven moeten negatieve gevolgen van hun activiteiten voor de mensenrechten, zoals kinderarbeid en uitbuiting van werknemers, en voor het milieu, zoals vervuiling en biodiversiteitsverlies, vaststellen en waar nodig voorkomen, beëindigen of reduceren.

Om ervoor te zorgen dat passende zorgvuldigheid integraal deel uitmaakt van het ondernemingsproces, moeten bestuurders van ondernemingen erbij worden betrokken.

Het voorstel introduceert daarom voor bestuurders ook de plicht om de uitvoering van de passende zorgvuldigheid op te zetten en te controleren en deze in de bedrijfsstrategie op te nemen.

Bovendien moeten bestuurders bij het vervullen van hun plicht om in het belang van de onderneming te handelen, rekening houden met de mensenrechten, klimaatverandering en de gevolgen van hun beslissingen voor het milieu.

Als bestuurders van ondernemingen een variabele beloning krijgen, betekent dat voor hen een stimulans om klimaatverandering te helpen bestrijden door dat doel in het ondernemingsplan op te nemen.

Het voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

Na goedkeuring hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten en de teksten in kwestie aan de Commissie mee te delen.

Meer informatie