Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023


Vennootschapsrecht:
een overzicht van recente wetgeving én rechtspraak

Mr. Joris De Vos en mr. Koen Selleslags (DLA Piper)

Webinar op donderdag 16 november 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Artificiële intelligentie:
pertinente vragen na de stemming van de AI Act

Dr. Nele Somers (Artes) en mr. Julie Petersen (Waeterinckx Advocaten)

Webinar op donderdag 28 september 2023 

Domeinnaam: wat als de wegen scheiden? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (atrnio)

Een nieuw jaar, boordevol goede voornemens en nieuwe uitdagingen. Misschien overweegt u wel om dit jaar, samen met uw beste vriend(in), een nieuwe onderneming uit de grond te stampen. Dat is altijd al een droom geweest en daar wil u nu eindelijk eens werk van maken. Tijdens een gezellige informele brainstormmeeting bedenken jullie een naam voor de nieuwe uitdaging. Dergelijke grote stap, verdient een professionele aanpak. U bent er dan ook vast van overtuigt om de nieuwe naam, met bijhorende domeinnaam, te laten registreren. Zoals het echte goede vrienden betaamt, vertrouwt u elkaar blindelings. Onder het motto “vele kleintjes maken een groot”, beslist u de taken onder elkaar te verdelen.

Keuze van de rechtsvorm van uw onderneming

We vatten kort even samen welke afwegingen u dient te maken en aan welke punten u dient te denken.

Vooreerst moet u de afweging maken hoe u de samenwerking wenst te structureren. Wilt u met een volwaardige vennootschap werken of wenst u de toekomst nog even af te tasten en gaat u daarom voor een iets lichtere vorm?

Samenwerken onder de vorm van een eenmanszaak is, zoals de naam het al laat vermoeden, niet mogelijk. Twee eenmanszaken kunnen uiteraard wel samenwerken. Maar dan dient u een stapje verder te gaan, om alles te structureren.
Dat stapje verder kan dan het oprichten van een maatschap, of een van diens subvormen zijn. De historische maatschap pur sang, heeft op zichzelf geen rechtspersoonlijkheid en bevindt zich meer in de sfeer van de vermogensplanning.

De door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziene subvormen zijn de commanditaire vennootschap (CommV) en de vennootschap onder firma (VOF). Deze subvormen worden gekenmerkt door een onvolkomen rechtspersoonlijkheid: het is een echte rechtspersoon, maar met een hoofdelijke aansprakelijkheid voor (minstens één van) de vennoten. De oprichting van een CommV of een VOF kan gebeuren zonder tussenkomst van een notaris. Uiteraard dient u statuten uit te werken en dient er een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te gebeuren, alsook een registratie in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) en het UBO-register. Registratie van een merknaam en/of domeinnaam is uiteraard mogelijk.

Indien u echt full-option wil gaan, dan kan u een volwaardige vennootschap oprichten. De bekendste vormen zijn dan de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV). Voor de oprichting daarvan dient u wel even langs de notaris te passeren. Maar vergeet ook uw accountant niet te contacteren. Er zal namelijk een financieel plan moeten worden voorgelegd. De aansprakelijkheden die hiermee gepaard gaan, zijn bovendien niet min. Na de oprichting zal er ook een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gebeuren, alsook een registratie in de KBO en het UBO-register. Vergeet ook hier de registratie van de merknaam en/of domeinnaam niet te doen, dat gebeurt namelijk niet vanzelf.

Goede vrienden maken goede afspraken (en vice versa)

Ongeacht de keuze van de rechtsvorm, die u op basis van het voorgaande hebt gemaakt, moet u afspraken op papier zetten. Hetzij in de statuten van uw vennootschap, hetzij in een aparte aandeelhoudersovereenkomst, het maakt niet uit maar ze moeten er zijn. Het zal dan in eerste instantie gaan over de klassiekers:

  • hoe en met welke meerderheden gaan we beslissingen nemen?
  • wie heeft welke bevoegdheden om op te treden?
  •  hoe gaan we conflicten regelen?
  •  …

Maar denk ook even aan de praktische zaken. Wat als de wegen scheiden? Wie krijgt er dan de voorkeur om de activiteiten verder te zetten? Wat met de benaming? Wat met de domeinnaam? Heeft de taakverdeling bij de oprichting daar iets mee te maken? Misschien zijn dit zaken waar u in eerste instantie niet aan wil denken. Het is belangrijk om vooraf afspraken te maken, zodat het voor alle partijen duidelijk is. Laat dat nu net hetgeen zijn waar het hof van beroep te Antwerpen uitspraak over heeft gedaan, in een arrest van 2 juni 2021.

Antwerpen 2 juni 2021 – de feiten

Twee heren hadden samen een vennootschap opgericht. Eén van beide heeft de registratie van de domeinnaam voor zijn rekening genomen, inclusief de aanhorigheden zoals mailadressen, website en social media. Aangezien de registratie had plaatsgevonden voor de effectieve oprichting, staat de registratie op diens persoonlijke naam. Taakverdeling, heerlijk toch.

Echter, na enige tijd blijkt de samenwerking toch niet zo vlotjes te lopen en wensen de heren de samenwerking stop te zetten. Maar ook dat verliep niet zonder slag of stoot, waardoor de zaak voor de rechtbank kwam.

De rechtbank oordeelde dat één van de heren, diegene die effectief de activiteit wou verderzetten, de aandelen van de andere diende over te nemen. De (handels-)benaming van de vennootschap wordt daardoor mee overgenomen. Het was pas daarna dat het conflict over de domeinnaam naar boven kwam, want deze stond geregistreerd op de persoonlijke naam van degene die zijn aandelen had moeten overdragen. Deze laatste had dan wel zijn aandelen moeten overdragen, maar over de domeinnaam is niet gesproken en dus kon en mocht hij die blijven gebruiken. De overdracht van de domeinnaam wordt dan ook in rechte gevorderd.

Domeinnaam is geen intellectuele eigendom

Een domeinnaam is geen intellectueel eigendomsrecht. Het principe is dat de domeinnaam toekomt aan degene die hem eerst heeft geregistreerd. First come, first served. Het lijkt over and out te zijn voor de overnemende aandeelhouder, ware het niet dat hij zich wenst te beroepen op het Wetboek van Economisch Recht (WER) en de regeling van malafide registratie van domeinnamen die daarin staat opgenomen (artikel XII.22).

Deze regeling heeft als doen om op te kunnen treden tegen een bewust misbruik van een domeinnaam: obscure figuren die bewust bepaalde registraties van domeinnaam doen, om verwarring te zaaien of om die domeinnaam daarna tegen woekerprijzen te verkopen. Indien dergelijk misbruik kan aangetoond worden, dan kan de doorhaling of overdracht van de registratie bevolen worden door de rechtbank.

Maar, in de voorliggende casus kan voornoemd misbruik geen toepassing vinden. Het WER staat de procedure inzake malafide registraties namelijk enkel toe indien het gaat over het moment van registratie van de domeinnaam. In dit geval was er op het moment van de registratie nog geen vuiltje aan de lucht. Artikel XII.22 kan geen toepassing vinden bij het instandhouden/hernieuwen van een domeinnaam.

Dit neemt echt niet weg dat het blijven gebruiken van de domeinnaam door de overdragende partner, geen aanleiding kan geven tot enige schade (contractueel of buitencontractueel), waardoor een rechter wel de overdracht van de domeinnaam zou kunnen bevelen. Dit is in concreto wat het hof van beroep te Antwerpen gedaan heeft: het oordeel was dat de registratiehouder effectief eigenaar is van de domeinnaam, maar dat dit niet wegneemt dat het gebruik van de domeinnaam een inbreuk uitmaakt op het verbod op daden die strijden met de eerlijke marktpraktijken.

Conclusie op basis van het arrest

De beroepsbelangen van de overnemende partij worden geschaad, doordat de houder van de domeinnaam de naam nog blijft gebruiken en alzo verwarring sticht. In concreto heeft het hof van beroep een tijdsgebonden staking van het gebruik van de domeinnaam bevolen.

Conclusie

Moraal van het verhaal is om niet te overhaast in een nieuw avontuur te duiken. Soms moet je uiteraard durven springen, maar het is toch aangewezen om voorafgaand alle pro’s en contra’s te overwegen en u hierin te laten adviseren en bijstaan. Duidelijke schriftelijke afspraken, ook over de kleinere zaken zoals een domeinnaam, dienen  hoog in het vaandel te worden gedragen.

Bron: aternio

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen, IT & IP