Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

De VZW als instrument anno 2022

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Vennootschapsrecht’

5 Webinars on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Dividenduitkering gevaarlijk in Corona periode? (Defensis Advocaten)

Auteurs: Olivier Kerkhofs en Wouter Van Cutsem (Defensis Advocaten)

Publicatiedatum: 22/04/2020

Hoewel in bepaalde gevallen de bijeenkomst van de jaarlijkse algemene vergadering kan worden uitgesteld (zie de blog op onze website en LinkedInpagina van 16 april 2020), zal in de komende periode de jaarlijkse algemene vergadering – die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening én bijhorende dividenduitkering – van tal van vennootschappen plaatsvinden.

Voorzien de Corona maatregelen een verbod op dividenduitkeringen?

Nee.

Wat is dan het probleem?

Het zijn niet zozeer de recente Corona maatregelen van de regering als zodanig die voor een addertje onder het gras zorgen, maar wel het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Eerst een opfrissing

De oude wettelijke regeling (= de wettelijke regeling van toepassing op de dividenduitkering in 2019 en eerder) voorzag reeds dat er geen dividenduitkering mocht plaatsvinden indien daardoor “het nettoactief van de vennootschap beneden het bedrag van het kapitaal” zou dalen.

Nu, voor de besloten vennootschappen (de vroegere “BVBA’s”) heeft het nieuwe wetboek voorzien dat “het nettoactief van de vennootschap” niet negatief mag worden door de dividenduitkering. Door het verdwijnen van het kapitaal kan dit immers niet meer als aanknopingspunt dienen.

Waar zit dan het addertje?

Welnu, de nieuwe wet heeft aan de dividenduitkering in BV’s een voorwaarde toegevoegd. Er werd namelijk voorzien in een bijkomende verantwoordelijkheid voor het bestuursorgaan.

Het bestuur moet immers nagaan of “volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen” de vennootschap na de dividenduitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen gedurende een periode van minstens twaalf maanden na de dividenduitkering.

Waar dit onder normale marktomstandigheden al een serieuze portie helderziendheid voor het bestuursorgaan vereiste (met bijhorende aansprakelijkheden), zorgen de economische gevolgen van de Corona crisis ervoor dat het zo goed als onmogelijk wordt voor het bestuursorgaan om haar verantwoordelijkheid hierbij te dragen.

Het spreekt bijgevolg voor zich dat er extra voorzichtigheid vereist is vanwege het bestuursorgaan en dat, indien er toch wordt overgegaan tot een dividenduitkering, dit zeer goed wordt onderbouwd in het verplicht op te stellen bestuursverslag.

Wat riskeer ik als bestuurder als ik deze regelgeving niet naleef?

Bestuurders die ofwel het vereiste verslag niet opstellen vooraleer tot een dividenduitkering over te gaan of die ofwel overgaan tot een dividenduitkering terwijl zij wisten (of behoorden te weten) dat hierdoor de vennootschap haar schulden gedurende een periode van minstens twaalf maanden niet meer zou kunnen voldoen, zijn ten opzichte van “de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade”.

Wat betekent dit concreet?

Indien uw vennootschap overgaat tot het uitbetalen van een dividend terwijl het bestuursorgaan wist of had moeten weten dat zij hierdoor haar schulden niet langer zal kunnen betalen en er blijft als gevolg hiervan een factuur open staan van een leverancier, dan heeft in dat geval deze leverancier het recht om de betaling van de openstaande factuur vanuit het privévermogen van de bestuurders van de vennootschap te eisen.

Dus enkel de bestuurders riskeren negatieve gevolgen als zij de regels niet naleven?

Strikt genomen wel, maar indien de bestuurders hun verplichtingen inzake dividenduitkeringen niet naleven, kan de vennootschap bij iedere aandeelhouder het reeds betaalde dividend terugvorderen. Of men als aandeelhouder hierbij al dan niet te goeder trouw was, is volledig irrelevant.

Heeft u hulp nodig bij de besluitvorming over de dividenduitkering?

Contacteer ons meteen voor een persoonlijke afspraak. Vanzelfsprekend kan dat veilig en volledig online (ons volledig dossierbeheer is al jaren digitaal).

Lees hier het originele artikel