Dividenden voor 100% vrijgesteld bij Belgische moedervennootschappen (Monard Law)

Auteurs: Patricia Stas en Frédéric Lettany (Monard Law)

Publicatiedatum: 31/10/2017

De federale regering heeft enkele dagen geleden aangekondigd dat de hervorming van de vennootschapsbelasting een bijkomende wijziging zal bevatten. Meer bepaald zullen dividenden die worden ontvangen door Belgische moederbedrijven van dochtervennootschappen voor 100% worden vrijgesteld, uiteraard mits de voorwaarden van de DBI-aftrek zijn vervuld.

Op dit moment bedraagt deze vrijstelling 95% waardoor vennootschappen in feite onderworpen worden aan een heffing van 1,7% op ontvangen dividenden (33,99% vennootschapsbelasting op 5% die niet vrijgesteld is).

De voorwaarden om te kunnen genieten van de DBI-aftrek, zijn kort samengevat de volgende:

  • De vennootschap die de dividenden uitkeert is een normaal belaste vennootschap (“taxatievoorwaarde”);
  • De verkrijgende vennootschap heeft de aandelen voor een ononderbroken periode van minimaal 1 jaar in volle eigendom;
  • De verkrijgende vennootschap heeft een minimale participatie van 10% of met een aanschaffingswaarde van 2,5 miljoen euro.

Met de voorziene wijziging wil de regering België aantrekkelijker maken voor Britse en andere bedrijven die zoeken naar een nieuwe locatie. De volledige vrijstelling is zeker nodig om concurrentieel te blijven aangezien verschillende buurlanden dit reeds lange tijd toestaan.

Het is evenwel de vraag of deze vrijstelling en de tariefverlaging in de vennootschapsbelasting voldoende zullen zijn om de andere “onaantrekkelijke” maatregelen voorzien in het Zomerakkoord op te vangen. Wij verwijzen naar onze eerdere nieuwsbrief inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting voor meer gedetailleerde informatie omtrent deze maatregelen.

In ieder geval zal het voor Belgische bedrijven die één of meerdere participaties aanhouden in andere vennootschappen des te belangrijker worden om een minimale participatie van 10% (of met een aanschaffingswaarde van 2,5 miljoen euro) te verwerven. Zowel voor dividenden als voor meerwaarden op aandelen maakt dit het  verschil tussen een volledige vrijstelling  dan wel een belasting als winst (aan het normaal tarief in de vennootschapsbelasting). Het Zomerakkoord voorziet namelijk dat bovenvermelde DBI-voorwaarden eveneens zullen gelden voor de vrijstelling van meerwaarden op aandelen.

Lees hier het originele artikel