HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024

De deadline van 1 januari 2024 voor vennootschappen nadert (Seeds of Law)

Auteurs: Joost Van Genechten en Leo Peeters (Seeds of Law)

Ondernemers hebben nog tot 31 december 2023 de kans om hun statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving. Zoals u ongetwijfeld reeds weet, is deze grondig gewijzigd ingevolge de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Dit kan wel vervelend en lastig lijken. Maar tegelijkertijd betekent deze verplichte aanpassing ook een geweldige opportuniteit. Dit kan ook dé gelegenheid bij uitstek zijn om een juridische audit te doen van uw vennootschap en op die manier uw onderneming te optimaliseren en beter te wapenen voor de toekomst.

We leggen u uit hoe en waarom.

1. Over welke vennootschappen gaat het?

Alle BVBA’s (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), en daarmee ook de EBVBA (eenpersoons-bvba) en de starters-BVBA, moeten omgezet worden in een BV (besloten vennootschap).

Coöperatieve vennootschappen die niet (meer) voldoen aan het coöperatieve gedachtegoed, moeten eveneens worden omgezet. De BV komt voor dit type vennootschap (de oude CVBA) in aanmerking, maar andere vormen zijn mogelijk. De CV is nu enkel voorbehouden aan vennootschapsvormen waar het coöperatieve samenwerkingsverband centraal staat.

De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.V.A.), de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA), de landbouwvennootschap en de stille en tijdelijke handelsvennootschappen zijn sinds 1 januari 2020 verdwenen. Ook deze vennootschappen moeten worden omgevormd.

2. Welke formaliteiten vervullen?

Ten laatste voor 1 januari 2024 moet uw vennootschap omgezet worden door een statutenwijziging.

Doet u voor die datum een statutenwijziging, dan moet deze omzetting op dat moment gebeuren.

Indien u deze omzetting niet doet, dan zal de vennootschap, waarvan de vorm werd opgeheven, automatisch omgezet worden in de rechtsvorm die het dichtst aanleunt bij de oude vorm.

Dat kan wel handig lijken maar let op, in sommige gevallen kan dat aanleiding geven tot vervelende situaties.
Zo kan een CVBA met een automatische omzetting in een lastig parket komen omdat sommige CVBA’s een BV zullen moeten worden en andere een CV mogen blijven. Indien dit niet goed statutair geregeld wordt, krijgt zulke vennootschap een onzeker statuut.
Een commanditaire vennootschap op aandelen met meerdere bestuurders mag na de omzetting maar één bestuurder overhouden waardoor zij in feite onbestuurbaar worden. Hier kan via de statuten van afgeweken worden.

Daarbij komt nog dat u zelfs bij een automatische omzetting niet ontslagen bent van de nodige formaliteiten. U zal als bestuurder het initiatief moeten nemen om de statuten effectief te wijzigen en binnen 6 maanden een algemene vergadering bijeen moeten roepen (ten laatste op 30 juni 2024).

Zet u deze stappen niet, dan riskeert u als bestuurder persoonlijk én hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor alle schade die de vennootschap of derden lijden wegens het niet naleven van deze verplichting.

3. Statuten conformeren met het WVV

Ook bestaande vennootschappen die niet meteen moeten worden omgevormd, moeten hun statuten conformeren met het WVV.

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing, ook indien de statuten deze niet vermelden. Statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen worden vanaf die dag voor niet geschreven gehouden.

Daarnaast worden de aanvullende bepalingen van het WVV slechts van toepassing in zoverre zij niet door statutaire clausules worden uitgesloten.

U doet er dan ook goed aan de statuten aan te passen in die zin dat strijdigheid met dwingende bepalingen wordt vermeden en ongewenste aanvullende bepalingen worden uitgesloten.

Ook dit moet gebeuren naar aanleiding van een wijziging van de statuten of voor 1 januari 2024.

4. Maak van deze verplichte statutenwijziging een opportuniteit

Het WVV biedt veel vrijheid om heel wat zaken anders te regelen dan voorheen. Het is voortaan mogelijk om in de statuten zaken te voorzien die te maken hebben met de specifieke situatie van de vennootschap.

Daarnaast is het een feit dat niets blijft stilstaan, en dat alles evolueert, ook uw vennootschap.

Wanneer uw statuten werden opgemaakt, werd rekening gehouden met de wetgeving en de situatie van uw vennootschap op dat ogenblik.

Met de nieuwe wetgeving én de situatie waarin uw vennootschap zich nu bevindt, kan u van deze statutenwijziging profiteren om ook daar naar te kijken en de statuten aan te passen aan de situatie en de regels van vandaag.

Voor wat betreft de huidige situatie van uw vennootschap, kan u zich onder meer de volgende vragen stellen:

  • Wie is betrokken in mijn vennootschap? Kinderen, partner, familieleden, vrienden, …?
  • Is het belangrijk om verschillende soorten aandelen te voorzien, met of zonder stemrecht of met meervoudig stemrecht?
  • Hoe zijn de dividendrechten geregeld?
  • Is mijn vennootschap klaar voor opvolging?
  • Moet ik een erfovereenkomst opstellen?

Daarnaast voorziet de wetgeving onder meer de volgende nieuwe zaken die hier belangrijk kunnen zijn:

Voor de BV voorziet de nieuwe wetgeving in de volgende zaken:

  • De mogelijkheid om verschillende klassen van aandelen te creëren waarbij aan de aandelen van verschillende klassen andere stem- en winstrechten worden toegekend, waarbij elk aandeel wel steeds recht op winst moet geven;
  • Een soepeler regeling om de aandelen vrij overdraagbaar te maken ingeval een van de aandeelhouders zijn aandelen wenst te verkopen. Dit moet echter duidelijk voorzien worden in de statuten. Anders geldt de oude regeling die veel strikter was, namelijk dat de aandelen maar overgedragen konden worden mits de andere aandeelhouders akkoord waren;
  • Een BV heeft, in tegenstelling tot voorheen de BVBA, geen (minimum)kapitaal meer nodig. Gevolg is dat u, zolang u ervoor zorgt dat er voldoende middelen in de vennootschap blijven om de activiteit op peil te houden, het onbeschikbare vermogen terug beschikbaar kan maken.

Een NV kan, in tegenstelling tot voorheen, werken met maar één bestuurder. Via de statuten kan deze bestuurder een eigen bescherming inbouwen ingeval van ontslag of kan hij ook een opvolger aanduiden ingeval hij overlijdt.

  • Aandeelhouders die soms ingeschakeld werden om te voldoen aan het minimum aantal aandeelhouders, en aan wie soms één aandeel werd gegeven, zijn niet langer noodzakelijk.

Bron: Seeds of Law

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen