De koop-verkoopovereenkomst
van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar on demand

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon

Webinar on demand

Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak

Webinar on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen

Webinar on demand

De BV en de nieuwe Vennootschapswet sedert 1/1/2020 (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Lieve Dehaese (Dehaese & Dehaese) 

Publicatiedatum: maart 2020

Voor alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen die vóór 1 mei 2019 werden opgericht, werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1/1/2020 van kracht.

De statuten dienen in overeenstemming te zijn met de nieuwe vennootschapswet tegen 1 januari 2024 of bij de eerstvolgende statutenwijziging.  Wel zijn er sedert 1 januari 2020 ‘dwingende bepalingen’ van het WVV.  De statuten kunnen hiervan niet afwijken.

De belangrijkste dwingende bepalingen vanaf 1/1/2020 zijn :

Van BVBA naar BV

De vroegere BVBA is sedert 1/1/2020 automatisch een BV geworden. De statuten hoeven dus niet aangepast te worden.  Toch is best om in alle documenten van de vennootschap, op je website of de adresinformatie in je mails deze aanpassing door te voeren.

Geen maatschappelijk kapitaal voor de BV

In tegenstelling tot een BVBA is er voor het oprichten van een BV geen maatschappelijk kapitaal nodig. Er moeten echter wel voldoende eigen middelen zijn bvb. in de vorm van kapitaal (vanaf 1/1/2020 de zgn. onbeschikbare eigen vermogensrekening”), aandeelhouders-leningen en via inbreng in natura.

In tegenstelling met vroeger vergt het financieel plan bij oprichting van een BV vanaf nu veel meer zorgvuldigheid en volledigheid.  Er is nu een uitgewerkt financieel plan vereist volgens een vast format en moet voldoen aan de door de wet vastgestelde criteria.

Ook de CV’s worden BV’s.

Winstuitkering onderworpen aan tests

Dividenduitkeringen kunnen vanaf 1/1/2020 slechts uitgekeerd worden indien de solvabiliteit en de liquiditeitspositie van de onderneming dat toelaten.

Zo kan geen dividend worden uitgekeerd als het netto-actief negatief wordt of dreigt te worden.

Ook is er de bijkomende liquiditeitsvoorwaarde : een dividend mag slechts uitgekeerd worden  mits alle opeisbare schulden van de komende twaalf maanden kunnen betaald worden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van bestuurders wordt beperkt afhankelijk van de grootte van de BV.  De grensbedragen liggen tussen 125.000 en 12 miljoen euro.

Er is echter geen beperking voor herhaalde lichte fouten, grove fouten, bedrieglijk opzet en voor onbetaalde sociale bijdragen, btw en bedrijfsvoorheffing.

Bestuurders en directie mogen geen arbeidsovereenkomst meer hebben

De nieuwe vennootschapswetgeving stelt dat bestuurders en leden van de directie- en toezichtsraad in een bv, cv of nv  een zelfstandigenstatuut moeten hebben.

Belangenconflict

Een bestuurder mocht vroeger, indien hij belanghebbende was bij een voorstel tot beslissing (bvb. een contract van hem met de BVBA), toch deelnemen aan de beraadslaging en de stemming.

Echter, sedert 1 januari 2020 mag een bestuurder bij een belangenconflict niet meer aan de beraadslaging en de stemming deelnemen’.  Deze aangescherpte regels gelden zowel voor de NV, de BV, de CV, de VZW en de Stichting.

Samenstelling raad van bestuur

Vóór 1/1/2020  kom iemand bestuurder zijn zowel als fysieke persoon en bijkomend ook als vaste vertegenwoordiger van een vennootschap benoemd als bestuurder.   Dit is niet meer mogelijk.

Inmiddels kan echter een Raad van Bestuur bestaan uit slechts één bestuurder.

Ook is het inmiddels verplicht een vaste vertegenwoordiger aan te duiden indien een vennootschap het dagelijks bestuur zou waarnemen.

Conclusie

1. Alles bij elkaar zijn er sedert 1/1/2020 relatief weinig dwingende acties vereist vanwege de aandeelhouders en bestuurders.

2. Toch biedt de WVV kansen om de staturen van de BV veel meer meer op maat van de specifieke situatie van de vennootschap op te stellen.  Ook zijn er meer mogelijkheden inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur.

3. Vooral echter biedt de WVV een aantal innovaties die unieke mogelijkheden bieden voor de aandeelhouders en bestuurders zoals :

  • De  nieuwe mogelijkheden inzake het bestuur van de vennootschap
  • De nieuwigheid dat het stemrecht grondig kan gewijzigd worden (bvb. ten gunste van oprichters) m.n. via het meervoudig stemrecht dat nu mogelijk is.  Dit biedt meer mogelijkheden om een meerderheid van het stemrecht te behouden bij intrede van nieuwe aandeelhouders. Dit dient in de statuten voorzien en vereist een gekwalificeerder meerderheid in de algemene vergadering.
  • de statuten kunnen beperkingen bevatten inzake de afzetbaarheid van een bestuurder. (bvb. in familiale ondernemingen waar ouders aan hun kinderen de aandelen van het familiebedrijf schonken kan statutair de zekerheid ingebouwd dat deze ouders als bestuurder niet kunnen ontslagen worden).
  • De statuten kunnen ook reeds een opvolger voorzien wanneer de enige bestuurder overlijdt.

Een goede raad : omdat de statuten meer tailormade kunnen worden gemaakt voor een ondernemer en zijn aandeelhouders, bereid de eerstvolgende statutenwijziging of toetreding van een nieuwe aandeelhouder nu rustig reeds voor.  Wacht dus niet totdat een eerstvolgende statutenwijziging zich opdringt en waardoor dan de statuten in sneltreinvaart volledig conform dienen gemaakt te worden met de WVV.

Lees hier het originele artikel