De koop-verkoopovereenkomst
van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar on demand

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon

Webinar on demand

Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak

Webinar on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen

Webinar on demand

De algemene vergadering zelf bijeenroepen als aandeelhouder (Deminor)

Auteur: Jan Baptist Cooreman (Deminor)

Een algemene vergadering wordt steeds bijeengeroepen door het bestuursorgaan. Maar kan ik deze als aandeelhouder ook zelf bijeenroepen?

Het bestuursorgaan beslist wanneer zij dit doen en bepalen de agenda. Het bestuursorgaan is wel verplicht om de algemene vergadering minstens eenmaal per jaar samen te roepen. Dit is de zogenaamde ‘gewone algemene vergadering’, ‘jaarvergadering’ of ‘statutaire algemene vergadering’. De datum en plaats van deze algemene vergadering is vastgelegd in de statuten en deze vergadering heeft een vaste agenda waar minstens wordt gestemd over de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de verdeling van winst of verlies.

Een aandeelhouder kan ook de algemene vergadering bijeenroepen. Als aandeelhouder kan je het bestuursorgaan immers verplichten om de algemene vergadering bijeen te roepen. Vereist is dat de vragende aandeelhouder(s) minstens 10% van de aandelen of het kapitaal bezitten.

Indien voldaan is aan deze voorwaarde richt men als aandeelhouder(s) een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan om een algemene vergadering samen te roepen. Hierin moeten minstens de voorgestelde agendapunten van de vragende aandeelhouder(s) vermeld staan.

Na dit verzoek is het bestuursorgaan verplicht om de algemene vergadering binnen de 3 weken bijeen te roepen door een uitnodiging te sturen naar alle aandeelhouders van de vennootschap en met minstens de agendapunten zoals gevraagd door de aandeelhouder(s). Ingeval van niet-naleving lopen de bestuurders het risico op bestuurdersaansprakelijkheid.

Bron: Deminor