De koop-verkoopovereenkomst
van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar on demand

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon

Webinar on demand

Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak

Webinar on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen

Webinar on demand

De alarmbelprocedure in de BV onder het nieuwe WVV (Eska Law)

Auteur: Eska Law

Inmiddels is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) al even van kracht. Aangezien de kapitaalvereiste voor de oprichting van een BV werd afgeschaft, geldt er sindsdien uiteraard ook een aangepaste alarmbelprocedure.

De alarmbelprocedure houdt in dat wanneer een vennootschap financiële moeilijkheden ondervindt, de bestuurders aan de spreekwoordelijke alarmbel moeten trekken en de algemene vergadering op de hoogte moeten brengen. Het is vervolgens aan de aandeelhouders om te beslissen over het lot van de vennootschap.

Onder het nieuwe WVV is de verantwoordelijkheid van de bestuurders in belangrijke mate gestegen.

Wij lichten uw verplichtingen als bestuurder hieronder toe.

Bestuurders moeten in het bijzonder aandachtig zijn voor 2 financiële knipperlichten:

  • De vaststelling dat het nettoactief van de vennootschap negatief is of dreigt te worden
  • De vaststelling dat de liquiditeitspositie van de vennootschap in het gedrang komt

Op het ogenblik dat één van beide situaties zich voordoet, moet de bestuurder de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen en moet deze ook effectief bijeenkomen om te beraadslagen binnen twee maanden.

In de oproeping tot de algemene vergadering moeten de bestuurders al aangeven of zij de ontbinding van de vennootschap, dan wel de continuïteit van de vennootschap voorstellen.

Stelt het bestuursorgaan de continuïteit van de vennootschap voor, dan moet zij op dat ogenblik al in een bijgevoegd bijzonder verslag uiteenzetten welke herstelmaatregelen zij voorstelt om de continuïteit te vrijwaren.

De bestuurders krijgen dus beduidend gewichtigere verantwoordelijkheden onder het nieuwe WVV. Indien één van voorgaande situaties zich voordoet moeten zij meer en sneller dan vroeger concrete acties en maatregelen nemen om de continuïteit te vrijwaren.

De verplichtingen voor de bestuurders ontstaan pas wanneer zij vaststellen dat minstens een van de voorgaande criteria van toepassing is. Dit zal meestal zijn bij de opmaak van de jaarrekening of bij de opmaak van een tussentijdse financiële staat.

Nadat de alarmbelprocedure werd toegepast, is het bestuursorgaan gedurende 12 maanden na de bijeenroeping van de algemene vergadering niet meer verplicht om dezelfde redenen de algemene vergadering opnieuw bijeen te roepen. Na 12 maanden moet de alarmbelprocedure dan wel opnieuw worden toegepast. Anders dan vroeger, geldt er voortaan dus een periodieke jaarlijkse verplichting tot het toepassen van de alarmbelprocedure.

Let wel op, handelt u als bestuurder niet conform deze verplichtingen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit dit verzuim voort te vloeien.

Als bestuurder dient u dus steeds waakzaam te zijn wanneer u merkt dat uw vennootschap in financieel moeilijk vaarwater terecht komt.

Bron: Eska Law