Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

De VZW als instrument anno 2022

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Vennootschapsrecht’

5 Webinars on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

COVID-19: impact op de genoteerde vennootschappen (FSMA)

Auteur: FSMA

Publicatiedatum: 26/03/2020

De FSMA volgt de evolutie van de coronacrisis op de voet op en is voortdurend in dialoog met de verschillende belanghebbenden om de impact te beoordelen van deze crisis op de financiële markten. De FSMA begrijpt dat de coronacrisis de genoteerde vennootschappen voor grote uitdagingen plaatst, ook op het vlak van de naleving van hun informatieverplichtingen. Hierna geeft de FSMA haar standpunt over de vragen die haar hierover de voorbije dagen werden voorgelegd.

BEKENDMAKING VAN VOORWETENSCHAP

Een eerste soort communicatie die belangrijk is, is de bekendmaking van voorwetenschap. Ter herinnering: voorwetenschap is niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer emittenten en, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van deze financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten. Een emittent maakt voorwetenschap die betrekking heeft op die emittent, zo snel mogelijk openbaar.

De huidige situatie kan een weerslag hebben op emittenten. De FSMA is dan ook van oordeel dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de naleving van de bepalingen over voorwetenschap. Als emittenten kennis hebben van een gebeurtenis, beslissing of informatie die mogelijk voorwetenschap is die hen rechtstreeks aanbelangt, vraagt de FSMA hen om die, zo snel mogelijk, bekend te maken. Voorbeelden hiervan zijn: tijdelijke stopzetting van de productie, vertraging van belangrijke projecten, stopzetting van klinische studies en schorsing van het dividend. Uiteraard zal het vaak niet mogelijk zijn om onmiddellijk te becijferen welke impact dergelijke informatie heeft op de financiële situatie van een emittent. Hoewel de FSMA dit volkomen begrijpt, is het niet beschikken over precieze informatie over de financiële impact volgens haar geen reden om de informatie waarvan de emittent kennis heeft niet bekend te maken. Zij is van oordeel dat de emittent in dat geval in zijn communiqué moet vermelden dat hij, gezien de situatie, in dit stadium niet in staat is om de financiële impact van de voorwetenschap te becijferen, maar dat hij zich ertoe verbindt om de impact bekend te maken zodra het mogelijk is om die te berekenen.

De FSMA verzoekt de emittenten die een jaarlijks communiqué openbaar maken om daarin een passage te wijden aan de huidige en verwachte impact van COVID-19 op hun activiteiten en hun financiële situatie. Ook hier doen zich de voormelde beperkingen voor in verband met het niet kunnen berekenen van deze impact. De FSMA is van mening dat emittenten op wie COVID-19 geen impact heeft, dit uitdrukkelijk zouden moeten vermelden.

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Sommige vennootschappen geven aan dat het voor hen eventueel onmogelijk zal zijn om hun jaarlijks financieel verslag 2019 uiterlijk op 30 april 2020 openbaar te maken, o.m. wegens vertraging in de auditwerkzaamheden van hun commissaris.

Mogelijkerwijze wordt er in dit verband een wetgevend initiatief genomen.

In afwachting daarvan heeft de FSMA beslist dat zij dit jaar voor de vennootschappen waarvan het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december geen waarschuwing openbaar zal maken wegens laattijdige publicatie van het jaarlijks financieel verslag.

Wel wijst zij erop dat eventueel uitstel van de openbaarmaking van het jaarlijks financieel verslag geen afbreuk doet aan de verplichting om voorwetenschap onmiddellijk openbaar te maken. Emittenten dienen er, zoals steeds, rekening mee te houden dat tijdens het proces dat uitmondt in het opmaken van de jaarrekeningen door de raad van bestuur de mogelijkheid bestaat dat er op een bepaald ogenblik voorwetenschap ontstaat.

De FSMA vraagt de vennootschappen ook om het publiek te informeren als zij zouden beslissen de openbaarmaking van het jaarlijks financieel verslag 2019 uit te stellen, zelfs als zij daarbij nog geen vaste nieuwe datum kunnen geven.

ORGANISATIE VAN ALGEMENE VERGADERINGEN

Net nu de meeste vennootschappen gestart waren met de voorbereidingen voor de gewone algemene vergaderingen, blijkt dat het niet mogelijk is om, rekening houdend met de dwingende regels uitgevaardigd door de overheidop dit ogenblik een fysieke algemene vergadering te laten plaatsvinden en dat het bovendien onmogelijk is om in te schatten wanneer dat opnieuw wel zal kunnen.

Mogelijkerwijze wordt er in dit verband een wetgevend initiatief genomen dat vennootschappen zou toelaten hun algemene vergaderingen uit te stellen dan wel op afstand te organiseren.

Indien genoteerde vennootschappen zouden opteren voor een algemene vergadering op afstand, dienen zij bijzondere aandacht te besteden aan duidelijke informatieverstrekking over de manier waarop de aandeelhouders en houders van andere effecten hun rechten kunnen uitoefenen.

Vermits de situatie regelmatig verandert, zal de FSMA opnieuw communiceren als zij dat nodig acht.

Lees hier het originele artikel