Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op donderdag 30 november 2023


Inbeslagneming en verbeurdverklaring
Ook in de ondernemingssfeer
een vaak uitgesproken straf

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 5 oktober 2023


Vennootschapsrecht:
een overzicht van recente wetgeving én rechtspraak

Mr. Joris De Vos en mr. Koen Selleslags (DLA Piper)

Webinar op donderdag 16 november 2023

Boekhoudkundige formaliteiten naleven om bestuurders-aansprakelijkheid te voorkomen (Seeds of Law)

Auteurs: Joost Van Genechten en Leo Peeters (Seeds of Law)

Bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld wanneer hun onderneming failliet gaat, behalve wanneer het failliete bedrijf een kleine onderneming is. Maar sinds een recent arrest van het Hof van Cassatie zijn kleine ondernemingen blijkbaar niet in alle geval gevrijwaard van deze bestuurdersaansprakelijkheid. Het Hof van Cassatie oordeelde dat dit maar mogelijk is voor ondernemingen die in regel zijn met de boekhoudkundige formaliteiten. Op deze uitspraak gaan we in dit artikel verder in.

Wanneer kennelijk grove fouten van een bestuurder hebben bijgedragen tot het faillissement van een onderneming, dan kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de onderneming. Deze vordering kan worden ingesteld door de curator van het faillissement of door een schuldeiser, als de curator de vordering niet zelf instelt. In beide gevallen wordt de vergoeding evenredig verdeeld onder de schuldeisers.

Deze aansprakelijkheidsgrond is evenwel niet van toepassing wanneer de gefailleerde onderneming een kleine onderneming is. Dat is het geval wanneer een onderneming over de drie boekjaren voor het faillissement, een gemiddelde omzet van minder dan 620.000 euro exclusief BTW heeft verwezenlijkt, en wanneer het balanstotaal bij het einde van het laatste boekjaar niet hoger was dan 370.000 euro.

Het is aan de bestuurder om te bewijzen dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Het Hof van Cassatie oordeelde dat een bestuurder zich enkel op deze uitzondering kan beroepen ingeval van een correcte naleving van de boekhoudkundige formaliteiten.

Het arrest had betrekking op een vennootschap die op 12 oktober 2020 failliet was verklaard en waarvan de jaarrekening van het boekjaar, afgesloten per 31 december 2019, op 1 juni 2020 had moeten zijn goedgekeurd en uiterlijk 30 dagen later had moeten zijn gedeponeerd bij de Nationale Bank voor publicatie. Het hof van beroep te Luik had geoordeeld dat de bestuurder zich niet kon beroepen op de uitzondering voor kleine ondernemingen omdat de jaarrekening per 31 december 2019 nooit was goedgekeurd of gepubliceerd. De balans per 31 december 2019 die na het faillissement was opgesteld, kon niet in aanmerking worden genomen om te bepalen of er sprake was van een kleine onderneming. Het Hof van Cassatie heeft deze uitspraak bevestigd.

Dit arrest toont met andere woorden dat bestuurders van kleine ondernemingen er alle belang bij hebben om tijdig en correct de jaarrekening op te stellen, te laten goedkeuren en neer te leggen bij de Nationale Bank. Enkel onder die voorwaarde kunnen ze zich beroepen op de uitzondering voor kleine ondernemingen.

Maar let op! Deze formaliteiten zijn niet alleen van belang voor bestuurders van kleine ondernemingen want de niet-naleving ervan kan op zichzelf een grond vormen voor bestuurdersaansprakelijkheid voor alle vennootschappen.

Bron: Seeds of Law