Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Auteursrechten:
het nieuwe fiscaal regime
vanaf 1 januari 2023

Webinar op 26 januari 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Contracten anno 2023:
een praktijkgerichte blik
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

Webinar op 9 mei 2023

De koop-verkoopovereenkomst
van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar on demand

Bevestiging uitzondering op aansprakelijkheidsbeperking bestuurders voor overheidsschulden (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Sinds de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) voorziet artikel 2:57 WVV in een beperking van de financiële aansprakelijkheid van bestuurders door middel van de invoering van zogenaamde ‘caps’ of drempels. Op deze aansprakelijkheidsbeperking zijn echter ook enkele uitzonderingen voorzien. Zo gelden de beperkingen niet in geval van aansprakelijkheid voor de niet-betaling van fiscale schulden.

De wetgever nam op 20 december 2021 een nieuwe wet aan met als doel diverse wettelijke bepalingen af te stemmen op het nieuwe Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (het “WMGI”). Hoewel ook de tekst van artikel 2:57 WVV daardoor werd gewijzigd, blijft het toepassingsgebied van voormelde uitzondering ongewijzigd. De wetgever benadrukt in tegendeel nogmaals uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders niet geldt voor de sanctie van hoofdelijke aansprakelijkheid bij niet-betaling van (inkomsten-) belastingen, btw of bedrijfsvoorheffing.

In ons artikel van februari 2021 wezen wij al op het risico voor bestuurders bij het niet betalen van overheidsschuldeisers bij liquiditeitsproblemen. Hou er rekening mee dat een bestuurder in bepaalde gevallen persoonlijk gehouden kan zijn tot betaling van deze schulden.

Bron: Crivits & Persyn