Alarmbelprocedure, maar nog geen jaarrekening opgesteld of goedgekeurd. Cassatie verduidelijkt (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 22/06/2018

Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen (14 januari 2016)

Op 14 januari 2016 was het hof van beroep te Antwerpen de mening toegedaan dat de jaarrekening van 2008, die aantoonde dat het netto-actief beneden de drempel was gezakt, nog niet was opgemaakt in november-december 2008 en pas op de algemene vergadering van 25 maart 2009 werd goedgekeurd. Op grond hiervan oordeelde het hof dat de verweerder, die zijn aandelen in maart 2009 had overgedragen, geen miskenning van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen kan worden verweten,

Het Cassatie-arrest van 24 mei 2018

Het Hof van Cassatie vernietig het arrest van het hof van beroep met volgende argumentatie:

‘Overeenkomstig artikel 332 Wetboek van Vennootschappen moet, wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De zaakvoerders moeten de algemene vergadering bijeenroepen zodra is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld dat het netto-actief door het verlies beneden de bedoelde drempels is gedaald. Zij zijn daar in voorkomend geval toe gehouden, ook al is de jaarrekening nog niet opgesteld of goedgekeurd.’

Lees hier het Cassatie-arrest