Past de Raad van State de forfaitaire schadevergoedingsregel van 10% in het kader van het overheidsopdrachtencontentieux gemakkelijker toe dan de burgerlijke rechter? (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: juli 2020 Bij welke verhaalinstantie moet de benadeelde inschrijver een vordering tot schadevergoeding indienen. Vaak richten benadeelde inschrijvers zich eerst tot de Raad van State alvorens een schadevergoeding te vorderen voor de burgerlijke rechter. Op basis van recente rechtspraak van de Raad van State kan deze aanpak in vraag worden…

Lees meer

Miskenning van de onafhankelijkheidsplicht van de architect kan leiden tot diens aansprakelijkheid ook al heeft hij met de bouwheer geen architectenovereenkomst gesloten (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: juni 2020 Miskent de architect zijn onafhankelijkheidsplicht kan dit niet enkel leiden tot de nietigheid van de architectenovereenkomst, maar ook tot diens aansprakelijkheid voor de schade die de bouwheer ondervindt Onafhankelijkheidsplicht in hoofde van de architect. De onafhankelijkheidsplicht houdt in dat het voor de architect niet enkel verboden is de opdracht…

Lees meer

Het toestaan van opstalrechten kan overeenkomstig het Nieuw Burgerlijk Wetboek voor 99 jaar en zelfs langer! (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: april 2020 Na bijna 200 jaar trekt het Nieuw Burgerlijk Wetboek de maximumduur van (zelfstandige) opstalrechten op van 50 jaar naar 99 jaar. In bepaalde gevallen kan de grondeigenaar zelfs uitdrukkelijk een eeuwigdurend opstalrecht toestaan. Huidige regeling.  Een opstalrecht heeft in beginsel een maximale duurtijd van 50 jaar[1]. Deze termijn…

Lees meer

Tijdelijke handelsvennootschap wordt tijdelijke maatschap: impact voor de schuldeiser?! (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: maart 2019 Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verdwijnt vanaf 1 mei 2019 de tijdelijke handelsvennootschap en wordt deze vervangen door de tijdelijke maatschap. De vraag stelt zich of deze wijziging een impact heeft op schuldeisers van de tijdelijke maatschap. Oude regeling. Overeenkomstig art. 53 van het…

Lees meer

De verbetering van vermoedelijke hoeveelheden door de inschrijver: enkel mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk toestaan (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: Januari 2019 Het komt in de praktijk soms voor dat het bestek fouten of leemten bevat aangaande de geplande hoeveelheden. Wil de inschrijver in het kader van zijn offerte deze fouten in de opgegeven vermoedelijke hoeveelheden wijzigen dan is dit slechts mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk toestaan. De Raad van State…

Lees meer

De noodzaak van een archeologienota bij ingrepen in de bodem: vanaf 1 april 2019 moet er in het kader van de vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen nog enkel worden rekening gehouden met vergunningsplichtige ingrepen! (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: december 2019 Sedert enkele jaren moet de bouwheer voorafgaand aan de indiening van zijn vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, die een ingreep in de bodem teweegbrengen, nagaan of hij geen archeologisch vooronderzoek moet laten uitvoeren. Voor de aanvragen die de bouwheer vanaf 1 april 2019 indient, zal hij enkel nog rekening moeten…

Lees meer

Beschikt een leidend ambtenaar over de bevoegdheid om zelf een overheidsopdracht éénzijdig te verbreken?! (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: september 2018 De complexiteit van overheidsopdrachten leidt regelmatig tot een delegatie van bevoegdheden inzake het toezicht van en de controle op de uitvoering van de opdracht. Bestekken verduidelijken bovendien vaak niet wat de bevoegdheid is van de leidend ambtenaar die de aanbesteder voor de opdracht aanduidt. Bij de uitvoering van…

Lees meer

De verhuur van studentenkoten wordt in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2019 strikter geregeld (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: augustus 2018 Er is een wetswijziging in de maak die de verhuur van studentenkoten vanaf 1 januari 2019 in het Vlaamse Gewest strikter zal regelen. In deze bijdrage worden enkele opvallende nieuwigheden van deze nieuwe regeling opgelijst. Huidige situatie. Studenten die heden te dage een huurovereenkomst voor een kot in het…

Lees meer

Wettelijke verankering van de imprevisieleer in het privaat aannemingsrecht?! (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: juli 2018 Na decennialange debatten ziet het ernaar uit dat de imprevisieleer wettelijk wordt verankerd in het privaat aannemingsrecht. De partij die geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden, die de uitvoering van haar verbintenissen ernstig bemoeilijken, zou hierdoor meer juridisch houvast moeten krijgen. Een belangrijke rol wordt evenwel toebedeeld aan de…

Lees meer

Opstallen en de toepassing van het verkooprecht op het einde van de opstalduur : een moeilijk huwelijk? (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: juni 2018 De oprichting van gebouwen door middel van opstalconstructies kan fiscaal voordelig zijn, maar er is bijzondere voorzichtigheid geboden zowel bij de vestiging van het opstalrecht maar ook bij de (vervroegde) beëindiging van het opstalrecht. Geen verkooprecht op het einde van de opstalduur. Bij het einde van de oorspronkelijk…

Lees meer