Successieplanning onder het nieuwe goederenrecht (Tiberghien)

Auteur: Elisabeth De Nolf (Tiberghien) Op 1 september 2021 trad het nieuwe goederenrecht in werking. Eén van de hoofdstukken van het nieuwe “Boek 3” van het burgerlijk wetboek betreft het recht van vruchtgebruik. In het kader van een successieplanning komt een vruchtgebruik heel vaak voor. Denk maar aan het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. We…

Lees meer

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER): de langverwachte circulaire van de Centrale Administratie is eindelijk verschenen (Tiberghien)

Auteurs: Dirk Coveliers en Yannick Cools (Tiberghien) Vandaag, 8 oktober 2021, verscheen de langverwachte circulaire van de Centrale Administratie met preciseringen over de toepassing van de JTER. De wet op de nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER) werd reeds gepubliceerd op 25 februari 2021 en is sinds de dag nadien van toepassing. De eerste referentieperiode voor de…

Lees meer

Kunt u de onderhoudsbijdragen die u betaalt aan uw voormalige echtgeno(o)t(e) aftrekken van uw belastbaar inkomen? (Tiberghien)

Auteurs: Alain van Geel, Larissa De Wulf en Mona Vera (Tiberghien) Onderhoudsbijdragen zijn fiscaal aftrekbaar tot 80% van het betaalde bedrag, indien gelijktijdig aan verschillende voorwaarden wordt voldaan.   Onderhoudsbijdragen die u aan uw voormalige echtgeno(o)t(e) en/of kind betaalt zijn fiscaal aftrekbaar tot 80% van het betaalde bedrag, mits aan drie voorwaarden is voldaan: ze worden regelmatig betaald…

Lees meer

Eerste hulp bij cryptomunten (Tiberghien)

Auteurs: Pieter Souffriau, Mitchell Hoefman en Emma Lermyte – Tiberghien (23/09/2021) Tegenwoordig kan men er niet meer omheen: cryptomunten. De op blockchaintechnologie gebaseerde “tokens” zijn mede gelet op de media-aandacht en de bij wijlen mooie waardestijgingen, ondertussen ook bij een groot deel van het publiek belanden gemeengoed geworden. Net door die populariteit en de relatief nog steeds belangrijke waardestijgingen, merken we…

Lees meer

Internationale nalatenschappen en dubbele belasting: het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven, Elisabeth De Nolf en Olivia Herbert (Tiberghien) Publicatiedatum: 11/06/2021 Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1? Voor wat betreft de successierechten, belast België in principe het wereldwijde vermogen van een overleden Belgisch rijksinwoner. Teneinde situaties van dubbele belasting in de successierechten…

Lees meer

Fraudeurs van Vlaamse belastingen worden voortaan zwaarder gesanctioneerd: verhoging strafrechtelijke geldboetes in de Vlaamse Codex Fiscaliteit en bijgevolg ook de geldsom bij minnelijke schikkingen (Tiberghien)

Auteurs: Céline Van houte en Ana Laura Claes (Tiberghien) Publicatiedatum: 26/05/2021 Middels decreet van 2 april 2021 houdende diverse technische wijzingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit1  werd een reeks technische en inhoudelijke aanpassingen aangebracht aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF), waaronder de forse verhoging van de strafrechtelijke geldboeten. Vooreerst werden de wettelijk voorziene maximumgeldboeten aangepast aan de…

Lees meer

FBB op Franse dividenden: is driemaal Cassatie scheepsrecht? (Tiberghien)

Auteurs: Dirk Coveliers en Olja Rudic (Tiberghien) Publicatiedatum: 21/05/2021 Het Hof van Cassatie heeft zich inmiddels tweemaal uitgesproken over de verrekening van een minimaal belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong (Cass. 16 juni 2017 en 15 oktober 2020). Deze arresten en de problematiek dienaangaande werden reeds uitgebreid besproken in onze eerdere nieuwsbrieven.  Klik hier voor onze nieuwsbrief…

Lees meer

E-mails naar de fiscus: een correspondentie met Oblomov*? (Tiberghien)

Auteurs: Céline Van houte en Olja Rudic (Tiberghien) Publicatiedatum: 07/05/2021 De Belgische fiscale Administratie deelt de laatste tijd in haar correspondentie aan belastingplichtigen mee dat een antwoordformulier, zoals bijvoorbeeld een antwoord op vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging, uitsluitend per brief of via het digitaal platform MyMinfin kan worden ingediend. In deze correspondentie…

Lees meer

Fiscale visitatie vs. vertrouwelijke gegevens/recht op privacy: een match of mismatch in de recente rechtspraak? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien) Publicatiedatum: 21/04/2021 Kan de fiscus een kopiename van vertrouwelijke briefwisseling en/of privégegevens op elektronische dragers verantwoorden in het kader van haar visitatierecht? Het is en blijft een vraag waarop geen eenduidig antwoord kan worden gegeven – zoals blijkt uit recente rechtspraak. Fiscale visitatie vs. vertrouwelijke…

Lees meer

Arrest Hof van Cassatie 13 oktober 2020 keert bewijslast NIET om (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Ana Laura Claes (Tiberghien) Publicatiedatum: 12/04/2021 Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale bom naar zondaars”. Dit artikel opent met de bespreking van de strengere aanpak van belastingfraude (door middel van internationale gegevensuitwisseling, het UBO-register, het stopzetten van de mogelijkheden tot…

Lees meer