Het nieuwe Frans-Belgisch verdrag geeft de Kaaimantaks vrij spel (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Emilie Van Goidsenhoven en Olivia Herbert (Tiberghien) De toepassing van de Kaaimantaks in een Frans-Belgische context heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van verschillende bijdragen, met name aangaande de translucide SCI en de zogenaamde sociétés civiles portefeuilles (“SCP”). Zoals reeds eerder beschreven, kan een Franse (translucide) société civile aangehouden door Belgische rijksinwoners in bepaalde gevallen kwalificeren als een “juridische constructie” in…

Lees meer

Veranderingen in het vooruitzicht voor de Belgische eigenaars natuurlijke personen van woningen in Frankrijk die niet verhuurd worden? (Tiberghien)

Auteurs: Emilie Van Goidsenhoven, Bernard Peeters en Amandine Baltus (Tiberghien) Tot op heden en tot de inwerkingtreding van het nieuwe Frans-Belgisch verdrag, zijn inkomsten van (tweede) woningen in Frankrijk aangehouden door Belgische inwoners natuurlijke personen exclusief belastbaar in Frankrijk en worden deze vrijgesteld in België. België kan echter rekening houden met deze inkomsten voor de berekening van het belastingtarief…

Lees meer

Circulaire verduidelijkt berekening 1/3-norm in het kader van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid (Tiberghien)

Auteurs: Daan Buylaert, Kimberley De Plucker en Charlotte Meskens (Tiberghien) In een vorige nieuwsbrief hadden wij het reeds over de gecoördineerde controleactie die lopende is met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen-en nachtarbeid. Eén van de pijnpunten in deze controles vormt de berekening van de 1/3-norm. De administratie heeft nu een nieuwe circulaire uitgevaardigd omtrent de…

Lees meer

STAK & UBO: How to get your ducks in a row (Tiberghien)

Auteurs: Pieter Souffriau, Elisabeth De Nolf en Elisabeth Kustermans (Tiberghien) 31 augustus 2021 was de ultieme deadline voor de jaarlijkse bevestiging van de UBO-registratie en voor het uitvoeren van de nieuwe verplichting waarbij informatieplichtige entiteiten in het UBO-register “elk document moeten opladen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden adequaat, nauwkeurig en actueel is.”1 Op dezelfde dag…

Lees meer

De klok tikt: Marokko en Turkije delen (weldra) gegevens met België (Tiberghien)

Auteurs: Vincent Vercauteren, Christophe Dillen en Tayfun Anil (Tiberghien) Marokko en Turkije zullen weldra financiële gegevens uitwisselen van Belgische inwoners met rekeningen bij Marokkaanse of Turkse financiële instellingen. De gegevens zullen worden overgemaakt aan de Belgische fiscus. Deze ontwikkelingen zijn niet zonder belang voor Belgische belastingplichtigen met rekeningen bij Marokkaanse of Turkse financiële instellingen. De Belgische fiscus kan…

Lees meer

De Gegevensbeschermings-autoriteit haalt de fiscus uit zijn ivoren toren (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Christophe Dillen (Tiberghien) De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) berispt de fiscus omdat die niet inging op het verzoek tot informatie, inzage, rectificatie en beperking tot verwerking van persoonsgegevens van een Luxemburgse fiduciaire. De fiscus had de fiduciaire afgeschilderd als stroman t.a.v. haar Belgische klanten. De verwijzing naar het vermeende stromanschap gebruikte…

Lees meer

JTER: Buitenlandse inrichtingen van Belgische banken of vermogensbeheerders worden door fiscus beschouwd als Belgische tussenpersoon (Tiberghien)

Auteurs: Dirk Coveliers en Yannick Cools (Tiberghien) 1. Mogelijke situaties In principe dienen Belgische inwoners die een effectenrekening in het buitenland aanhouden, zelf al het nodige doen voor de aangifte en betaling van de JTER. De buitenlandse tussenpersoon geeft dan gewoonlijk wel de nodige informatie aan de titularis van de effectenrekening om zelf zijn/haar verplichtingen te kunnen…

Lees meer

Successieplanning onder het nieuwe goederenrecht (Tiberghien)

Auteur: Elisabeth De Nolf (Tiberghien) Op 1 september 2021 trad het nieuwe goederenrecht in werking. Eén van de hoofdstukken van het nieuwe “Boek 3” van het burgerlijk wetboek betreft het recht van vruchtgebruik. In het kader van een successieplanning komt een vruchtgebruik heel vaak voor. Denk maar aan het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. We…

Lees meer

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER): de langverwachte circulaire van de Centrale Administratie is eindelijk verschenen (Tiberghien)

Auteurs: Dirk Coveliers en Yannick Cools (Tiberghien) Vandaag, 8 oktober 2021, verscheen de langverwachte circulaire van de Centrale Administratie met preciseringen over de toepassing van de JTER. De wet op de nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER) werd reeds gepubliceerd op 25 februari 2021 en is sinds de dag nadien van toepassing. De eerste referentieperiode voor de…

Lees meer

Kunt u de onderhoudsbijdragen die u betaalt aan uw voormalige echtgeno(o)t(e) aftrekken van uw belastbaar inkomen? (Tiberghien)

Auteurs: Alain van Geel, Larissa De Wulf en Mona Vera (Tiberghien) Onderhoudsbijdragen zijn fiscaal aftrekbaar tot 80% van het betaalde bedrag, indien gelijktijdig aan verschillende voorwaarden wordt voldaan.   Onderhoudsbijdragen die u aan uw voormalige echtgeno(o)t(e) en/of kind betaalt zijn fiscaal aftrekbaar tot 80% van het betaalde bedrag, mits aan drie voorwaarden is voldaan: ze worden regelmatig betaald…

Lees meer