>Voeg code toe voor de </head> tag.Tiberghien

Woning bestuurder in vennootschap: verwerping kosten ondanks hoge huurvergoeding (Tiberghien)

Auteurs: Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 05/05/2021 Zijn de kosten die een vennootschap maakt voor haar onroerend goed aftrekbaar als beroepskosten in de zin van artikel 49 WIB92? Betwistingen over de al dan niet aftrekbaarheid van deze kosten zijn alomtegenwoordig – zowel in de administratieve fase als in de

2021-05-11T13:56:01+00:00 12 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

E-mails naar de fiscus: een correspondentie met Oblomov*? (Tiberghien)

Auteurs: Céline Van houte en Olja Rudic (Tiberghien)Publicatiedatum: 07/05/2021 De Belgische fiscale Administratie deelt de laatste tijd in haar correspondentie aan belastingplichtigen mee dat een antwoordformulier, zoals bijvoorbeeld een antwoord op vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging, uitsluitend per brief of via het digitaal platform MyMinfin kan worden

2021-05-11T14:47:35+00:00 11 mei 2021|Categories: Directe belastingen Privacy recht|Tags: , , , |

Boekenonderzoek: in de toekomst zonder verplaatsing mogelijk? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 23/04/2021 1. Een belastingplichtige is verplicht om op verzoek van de fiscale administratie alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te bepalen (cf. artikel 315 WIB92). Eenzelfde bepaling geldt inzake btw:

Fiscale visitatie vs. vertrouwelijke gegevens/recht op privacy: een match of mismatch in de recente rechtspraak? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 21/04/2021 Kan de fiscus een kopiename van vertrouwelijke briefwisseling en/of privégegevens op elektronische dragers verantwoorden in het kader van haar visitatierecht? Het is en blijft een vraag waarop geen eenduidig antwoord kan worden gegeven – zoals blijkt uit recente rechtspraak.

Can MLI arbitration finally kick off? (Tiberghien)

Author: Rik Smet (Tiberghien)Publication date: 13/04/2021 First competent authority agreement regarding MLI arbitration published The Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting (‘MLI’) provides the possibility for a simultaneous modification of potentially more than 3.000 existing bilateral tax treaties. It has been negotiated between

2021-04-15T07:58:21+00:00 15 april 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Arrest Hof van Cassatie 13 oktober 2020 keert bewijslast NIET om (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Ana Laura Claes (Tiberghien)Publicatiedatum: 12/04/2021 Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale bom naar zondaars”. Dit artikel opent met de bespreking van de strengere aanpak van belastingfraude (door middel van internationale gegevensuitwisseling, het UBO-register, het stopzetten

2021-04-12T15:55:19+00:00 13 april 2021|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Korte update inzake de zorgvolmacht (Tiberghien)

Auteurs: Dominique De Bie en Laura Goossens (Tiberghien)Publicatiedatum: 08/03/2021 In een eerder bericht informeerden wij u over de mogelijkheid om in de toekomst een rechtskeuze op te nemen in een zogenaamde zorgvolmacht. Een rechtskeuze biedt meer rechtszekerheid omtrent het toepasselijk recht op de zorgvolmacht in een internationale context. Met de Wet van

2021-03-11T09:09:29+00:00 15 maart 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

De schenking van aandelen op naam – niets is nog wat het geweest is (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Dominique De Bie en Gilles Van Eyken (Tiberghien)Publicatiedatum: 26/02/2021 De alternatieven voor de schenking van aandelen op naam via notariële akte komen momenteel onder de aandacht. Sedert 15 december 2020 moeten in het buitenland verleden notariële akten die titel vormen voor een schenking van roerende goederen

Vastgoed in het buitenland – vervul tijdig uw wettelijke verplichtingen! (Tiberghien)

Auteurs: Kimberley De Plucker en Laurine Vanherck (Tiberghien)Publicatiedatum: 25/02/2021 Op 11 februari 2021 werd door de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd welke wijzigingen aanbrengt aan de fiscale behandeling van onroerende goederen gelegen in het buitenland. Met dit wetsontwerp beoogt de Belgische wetgever de in het buitenland gelegen onroerende goederen aan eenzelfde

2021-03-06T10:28:38+00:00 6 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Grondwettelijk Hof stelt de toepassing van de kaaimantaks t.a.v. trusts op scherp (Tiberghien)

Auteur: Gerd D. Goyvaerts (Tiberghien)Publicatiedatum: 08/02/2021 Eerder had de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust en de Belgische fiscus, waarin wordt erkend dat een taxatie van inkomsten van die structuur

2021-02-09T16:11:03+00:00 10 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |