>Voeg code toe voor de </head> tag.Tiberghien

Grondwettelijk Hof stelt de toepassing van de kaaimantaks t.a.v. trusts op scherp (Tiberghien)

Auteur: Gerd D. Goyvaerts (Tiberghien)Publicatiedatum: 08/02/2021 Eerder had de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust en de Belgische fiscus, waarin wordt erkend dat een taxatie van inkomsten van die structuur

2021-02-09T16:11:03+00:00 10 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Belgium anticipates DAC 7: New Belgian reporting obligations for digital platforms facilitating the provision of services (Tiberghien)

Authors: Gert Vranckx, Rik Smet and Kimberly Van Sande (Tiberghien)Publication date: 02/02/2021 General Digital ‘collaboration’ platforms that connect suppliers of services to their customers are subject to new reporting obligations. These were introduced because many service providers (including Airbnb providers) allegedly do not declare their revenue obtained through such digital

2021-02-09T16:15:08+00:00 9 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Wordt het centraal aanspreekpunt een vermomd vermogensregister? (Tiberghien)

Auteurs: Dirk Coveliers en Yannick Cools (Tiberghien)Publicatiedatum: 15/01/2021 Op 30 december 2020 werd de eerste programmawet van 20 december 2020 van de regering De Croo gepubliceerd. Nauwelijks drie maanden na de regeringsverklaring zien we dat een onopvallend regeltje daarin over de communicatie van banksaldi van Belgische rekeningen aan het centraal

2021-01-16T12:34:15+00:00 16 januari 2021|Categories: Financieel recht Directe belastingen Privacy recht|Tags: , , |

Nieuwe algemene antimisbruikbepaling in het Wetboek van Diverse Rechten en Taksen viseert ook verzekeringstaks en beurstaks (Tiberghien)

Auteurs: Dirk Coveliers, Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien)Publicatiedatum: 08/01/2021 In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij reeds meegegeven dat de invoering van de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen eveneens gepaard gaat met het inschrijven van een nieuwe algemene antimisbruikbepaling in het Wetboek van Diverse Rechten en Taksen (hierna

2021-01-12T14:43:57+00:00 16 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Wetsontwerp betreffende de werking van het Europees Openbaar Ministerie in België – Wat betekent dat voor douane? (Tiberghien)

Auteurs: Jurgen Gevers, Ward Lietaert en Ana Laura Claes (Tiberghien)Publicatiedatum: 22/12/2020 Met het wetsontwerp van 14 december 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie1 zet België de eerste stap om haar (straf-)wetgeving in overeenstemming te brengen met de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij

2021-01-06T12:54:56+00:00 6 januari 2021|Categories: BTW en douane|Tags: |

Wetsontwerp houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (JTER) gaat in de finale fase (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Dirk Coveliers, Bart De Cock en Christophe Coudron (Tiberghien)Publicatiedatum: 23/12/2020 Deze regering wenst blijkbaar te volharden in de (her)invoering van een herwerkte jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (hierna JTER).  Door te blijven vasthouden aan de effectenrekening als belastbaar feit en te ontkennen dat het hier om

2021-01-06T11:38:52+00:00 6 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Nieuwe taks op de effectenrekeningen: quid tak 21 reserves? (Tiberghien)

Auteurs: Christophe Coudron en Anouk Van der Mast (Tiberghien) Publicatiedatum: 24/11/2020 Begin november 2020 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen ingevoerd wordt in het Wetboek diverse rechten en taksen. Het voorontwerp werd ondertussen naar de Raad van State verzonden. Het toepassingsgebied van de

2020-12-09T08:30:55+00:00 10 december 2020|Categories: Directe belastingen Verzekeringsrecht|Tags: , , |

De verplichte registratie in België van buitenlandse notariële akten: uitstel tot 15 december 2020 – goedgekeurd in de Kamer en doorverwezen naar de Senaat (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven en Caroline Maes (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/11/2020 Zoals toegelicht in onze nieuwsbrief van 29 september 2020, moet het wetsvoorstel met betrekking tot de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten volgens de Raad van State worden opgesplitst in twee voorstellen die elk onderworpen zijn aan een andere

2020-12-03T14:47:38+00:00 8 december 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Voordeel van alle aard. Bal terug in het kamp van de hoven en rechtbanken (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Vincent Vercauteren en Ellen Vandingenen (Tiberghien) Publicatiedatum: 30/11/2020 De interpretatie dat de ongrondwettigheid van een reglementaire fiscale bepaling geen “nieuw feit” is voor de ontheffing van ambtswege, schendt het gelijkheidbeginsel niet, dixit Grondwettelijk Hof. Voorafgaand 1. In onze voorgaande nieuwsbrief van 28 februari 2019 werd verwezen naar een vonnis dd.

2020-12-03T14:17:11+00:00 6 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Het hof van justitie interpreteert het “gebruik” van goederen bij het tenietgaan van de douaneschuld (Combinova – case C-476/19) (Tiberghien)

Auteurs: Jurgen Gevers en Ward Lietaert (Tiberghien) Publicatiedatum: 24/11/2020 Een douaneschuld bij invoer ontstaat door niet-naleving van de verplichting om de regeling actieve veredeling tijdig aan te zuiveren. Die douaneschuld gaat teniet wanneer is aangetoond dat de goederen niet zijn gebruikt of verbruikt en het douanegebied van de Unie hebben verlaten. Er

2020-12-03T11:19:30+00:00 3 december 2020|Categories: BTW en douane|Tags: , |