>Voeg code toe voor de </head> tag.Tiberghien

Big brother is auditing you: terbeschikkingstelling van digitale gegevens aan de fiscus is een (wettelijk) feit (Tiberghien)

Auteurs: Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 18/07/2021 1. In een eerdere nieuwsbrief (dd. 23 april 2021) werd reeds aangekondigd dat een wetsontwerp in voorbereiding was waarin een wijziging werd voorgesteld in het kader van het boekenonderzoek in de inkomstenbelastingen en inzake btw. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de Wet van 27 juni

2021-07-20T08:44:23+00:00 20 juli 2021|Categories: Directe belastingen BTW en douane|Tags: , |

Vertrekpunt van de hertaxatietermijn na een nietige aanslag: the taxman always rings twice (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden en Olja Rudic (Tiberghien)Publicatiedatum: 07/07/2021 Het Hof van Cassatie brengt in een recent arrest van 17 mei 2021 de wettelijke principes over het vertrekpunt van de hertaxatietermijn na een nietige aanslag in herinnering. Over dit vertrekpunt bestaat er in de rechtspraak niet altijd eensgezindheid. De rechtspraak

2021-07-12T10:58:33+00:00 15 juli 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Hoe kan een belastingplichtige het bewijs leveren dat hij geen fiscaal inwoner (meer) is in België? (Tiberghien)

Auteurs: Vincent Vercauteren, Christophe Dillen en Tayfun Anil (Tiberghien)Publicatiedatum: 29/06/2021 Een natuurlijke persoon is onderworpen aan de Belgische personenbelasting indien hij een fiscaal inwoner van België is. In de praktijk rijzen omtrent dit fiscaal inwonerschap regelmatig discussies tussen belastingplichtigen, die menen dat zij geen fiscaal inwoner (meer) zijn, en de fiscale

2021-06-30T11:43:59+00:00 5 juli 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Fiscaliteit van (ex-)partners en kinderen (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Larissa De Wulf en Mona Vera (Tiberghien)Publicatiedatum: 22/06/2021 U bent gescheiden of bent momenteel verwikkeld in een echtscheiding en u vraagt zich af hoe u wordt belast en wie kan genieten van de belastingvrije som voor kinderen ten laste?U heeft gehoord over fiscaal co-ouderschap en vraagt

2021-06-24T07:18:00+00:00 24 juni 2021|Categories: Directe belastingen Personen- & Familierecht|Tags: |

Internationale nalatenschappen en dubbele belasting: het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven, Elisabeth De Nolf en Olivia Herbert (Tiberghien)Publicatiedatum: 11/06/2021 Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1? Voor wat betreft de successierechten, belast België in principe het wereldwijde vermogen van een overleden Belgisch rijksinwoner. Teneinde situaties van dubbele

Fraudeurs van Vlaamse belastingen worden voortaan zwaarder gesanctioneerd: verhoging strafrechtelijke geldboetes in de Vlaamse Codex Fiscaliteit en bijgevolg ook de geldsom bij minnelijke schikkingen (Tiberghien)

Auteurs: Céline Van houte en Ana Laura Claes (Tiberghien)Publicatiedatum: 26/05/2021 Middels decreet van 2 april 2021 houdende diverse technische wijzingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit1  werd een reeks technische en inhoudelijke aanpassingen aangebracht aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF), waaronder de forse verhoging van de strafrechtelijke geldboeten. Vooreerst werden de wettelijk voorziene

FBB op Franse dividenden: is driemaal Cassatie scheepsrecht? (Tiberghien)

Auteurs: Dirk Coveliers en Olja Rudic (Tiberghien)Publicatiedatum: 21/05/2021 Het Hof van Cassatie heeft zich inmiddels tweemaal uitgesproken over de verrekening van een minimaal belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong (Cass. 16 juni 2017 en 15 oktober 2020). Deze arresten en de problematiek dienaangaande werden reeds uitgebreid besproken in onze eerdere

2021-05-27T12:43:21+00:00 27 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Een schenking van gemeenschapsgoederen: 50/50 te verrekenen in de nalatenschappen van beide ouders of is er meer aan? (Tiberghien)

Auteurs: Dominique De Bie en Laura Goossens (Tiberghien)Publicatiedatum: 18/05/2021 Het gebeurt vaak: ouders, gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, schenken samen gemeenschappelijke goederen aan hun kinderen. Dient in de nalatenschappen van beide echtgenoten telkens de helft van de schenking te worden verrekend, of is de verrekening afhankelijk van de bepalingen van hun huwelijkscontract?

Woning bestuurder in vennootschap: verwerping kosten ondanks hoge huurvergoeding (Tiberghien)

Auteurs: Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 05/05/2021 Zijn de kosten die een vennootschap maakt voor haar onroerend goed aftrekbaar als beroepskosten in de zin van artikel 49 WIB92? Betwistingen over de al dan niet aftrekbaarheid van deze kosten zijn alomtegenwoordig – zowel in de administratieve fase als in de

2021-05-11T13:56:01+00:00 12 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

E-mails naar de fiscus: een correspondentie met Oblomov*? (Tiberghien)

Auteurs: Céline Van houte en Olja Rudic (Tiberghien)Publicatiedatum: 07/05/2021 De Belgische fiscale Administratie deelt de laatste tijd in haar correspondentie aan belastingplichtigen mee dat een antwoordformulier, zoals bijvoorbeeld een antwoord op vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging, uitsluitend per brief of via het digitaal platform MyMinfin kan worden

2021-05-11T14:47:35+00:00 11 mei 2021|Categories: Directe belastingen Privacy recht|Tags: , , , |