>Voeg code toe voor de </head> tag.M&A

De earn-out: stimulans of hindernis? (KPMG Law)

Auteur: Frank Cleeren (KPMG Law)Publicatiedatum: 19/08/2021 Recent M&A onderzoek heeft aangetoond dat in ca. 30 % van de bedrijfsovernames gebruik wordt gemaakt van een zgn. earn-out. Deze techniek wint de laatste jaren nog aan populariteit. Uitleg Bij een ‘earn-out’ regeling varieert een deel van de overnameprijs naargelang het (al of niet)

2021-08-24T07:02:47+00:00 24 augustus 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Pand op aandelen – wat te checken bij due diligence: het pandregister of het aandelenregister van de vennootschap? (M&A for professionals)

Auteur: Naomi Glibert (M&A for professionals) Publicatiedatum: 10/08/2021 Op 1 januari 2018 trad de nieuwe Pandwet[1] met enige vertraging in werking. In het kader van deze nieuwe wettelijke regeling deed het registerpand zijn intrede. Zowel de geldigheid als de tegenwerpelijkheid van een dergelijk pand vereisen niet langer een buitenbezitstelling. De pandgever

Hoe loyaal is loyaal? Kan een bestuurder concurreren met de vennootschap, tijdens of na afloop van zijn mandaat? (M&A for professionals)

Auteur: Anneleen Steeno en Kim Van Herck (M&A for professionals)Publicatiedatum: 08/07/2021 Een bestuurder wordt verwacht “loyaal” te zijn ten aanzien van de vennootschap waarin hij het mandaat uitoefent. De loyauteitsplicht voor bestuurders[1] vloeit voort uit het algemene wettelijke principe van uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten. Er wordt aanvaard dat deze

Het lot van liquidatiereserves bij geruisloze fusies en partiële splitsingen: verlies liquidatieheffing! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Elien Rousseeuw (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 16/07/2021 Heel wat vennootschappen maken op vandaag gebruik van het regime van de liquidatiereserves. Mits betaling van een liquidatieheffing van 10% kunnen liquidatiereserves bij liquidatie van de vennootschap belastingvrij aan de aandeelhouder-natuurlijke persoon worden uitgekeerd. Het is echter opletten geblazen bij een

2021-07-20T08:52:05+00:00 22 juli 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Financiële steunverlening door de vennootschap bij overnames: our dirty little secret (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio)Publicatiedatum: 25/06/2021 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) versoepelt de regelgeving inzake financiële steunverlening door de vennootschap, bij de verkrijging van haar eigen aandelen door een derde partij. Deze versoepelingen moeten de evolutie van een absoluut verbod tot een principiële toelaatbaarheid in de hand werken. De

2021-07-02T09:36:19+00:00 7 juli 2021|Categories: Vennootschapsrecht Financieel recht|Tags: , , |

Hoe de B2B wet zich verhoudt tot het vennootschapsrecht (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Rummens, Steve Griess en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 25/02/2021 In tegenstelling tot wat het geval is voor financiële diensten en overheidsopdrachten, wordt het vennootschapsrecht, en vennootschapscontracten in het bijzonder, niet uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van de nieuwe B2B wet. Dit wil echter niet zeggen dat de

Brexit does not only impact fishing territories but also M&A transactions (PwC)

Author: Nancy De Beule (PwC)Publication date: 07/01/2021 As foreseen, on 1 January 2021, the transition period during which the UK was still considered a Member State of the EU and European Economic Area (EEA) has ended. Among a variety of topics, this is also relevant for Belgian tax purposes, and

2021-01-16T11:08:45+00:00 20 januari 2021|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Bedrijf overnemen in tijden van corona: heeft u al aan een vendor loan of earn-out gedacht? (Marlex)

Auteur: Lobke Pottie (Marlex)Publicatiedatum: 19/01/2021 Ten gevolge van de coronacrisis is het evenwicht in de overnamemarkt verschoven van een verkopers- naar een kopersmarkt. Een koper geniet nu meer onderhandelingsmacht ten opzichte van een verkoper dan voordien. Ook de banken zijn kritischer geworden en zijn minder geneigd om het overnamebedrag volledig

2021-01-22T08:28:28+00:00 19 januari 2021|Categories: Vennootschapsrecht Handelsrecht|Tags: , |

Eén plus één is niet altijd twee : Hof van Cassatie over schadebegroting bij post-acquisitie geschillen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Olivier Roodhooft (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 17/12/2020 In een arrest van 4 december 2020 (C.19.0342.N) oordeelde het Hof van Cassatie over de schadebegroting van de persoonlijke schade in hoofde van de koper bij een post-acquisitie geschil. Het Hof bevestigt hierin dat het verschil tussen de werkelijke financiële situatie van de

2020-12-23T11:39:32+00:00 23 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Een nieuw instrument voor investor relations: aandeelhoudersidentificatie (Eubelius)

Auteurs: Joris De Wolf en Bert Antonissen (Eubelius) Publicatiedatum: 29/10/2020 Vandaag kent een beursgenoteerde vennootschap haar kleine aandeelhouders enkel indien ze hun aandelen op naam aanhouden of indien ze aan de algemene vergadering deelnemen. Voortaan zal een beursgenoteerde vennootschap de gegevens van elke individuele aandeelhouder kunnen opvragen, ook van diegenen die

2020-10-30T11:24:57+00:00 4 november 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |