De vrijspraak. It ain’t over until the fat lady sings! (Belexa Advocaten)

Auteurs: An Deprez en Stéphanie Van den Broeke (Belexa Advocaten) Voor menig ondernemer is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een ver van mijn bed show. Strafrechtelijke risico’s voor een ondernemer zijn evenwel niet te verwaarlozen en loeren vaak gewoon om de hoek. Recent nog werd een onderneming vervolgd voor de correctionele rechtbank voor het onopzettelijk toebrengen…

Lees meer

Een diagnose missen is niet per definitie foutief handelen (Belexa Advocaten)

Auteurs: An Deprez en Stéphanie Van den Broeke (Belexa Advocaten) Een kindje wordt tegen alle verwachtingen in geboren met spina bifida, beter gekend als open rug. Al vlug rijst de vraag of de gynaecoloog enige aansprakelijkheid te verwijten valt? In een arrest van 27 februari 2020 sprak het Hof van Beroep zich uit over deze delicate kwestie en oordeelde het Hof…

Lees meer

Een professionele verkoper kan zijn aansprakelijkheid beperken, een gespecialiseerde verkoper niet (Belexa Advocaten)

Auteur: Benoit Beele (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 21/06/2021 Eenmaal een product is verkocht, wil de verkoper vermijden dat hij aansprakelijk wordt gesteld voor gebreken aan de verkochte goederen en voor de nadelige gevolgen die de koper hierdoor leidt, zoals b.v. productieonderbrekingen, winstderving, etc. Minstens wenst de verkoper zijn verplichtingen dienaangaande te beperken tot hetgeen waartoe hij…

Lees meer

Vlaamse Codex Wonen 2021 (Gevaco Advocaten)

Auteur: Katleen Lemmens (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 06/05/2021 Sinds 1 januari van dit jaar is de Vlaamse Codex Wonen van kracht. De Vlaamse regering bundelde in dit wetboek nagenoeg al de regelgeving met betrekking tot het Vlaams woonbeleid.  In het bijzonder werden de hierna volgende zaken opgenomen in de codex: de Vlaamse Wooncode het Vlaams Financieringsfonds voor Grond-…

Lees meer

Rechtsmisbruik bij handelshuur (Belexa Advocaten)

Auteur: Mathieu Malfait (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 26/04/2021 Hoewel huurachterstallen in het kader van een handelshuurovereenkomst doorgaans worden beschouwd als een ernstige tekortkoming van de huurder die de ontbinding van de handelshuur rechtvaardigt, herinnerde het Hof van Cassatie recent in een arrest van 4 maart 2021 nogmaals dat een titularis van een recht zulks niet onbegrensd…

Lees meer

“Social distancing”: ook voor beplantingen? (Belexa Advocaten)

Auteur: Mathieu Albers (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: februari 2021 Nu we met zijn allen noodgedwongen meer thuis blijven, vluchten we wel eens vaker naar ons buitenterras of onze eigen tuin om aldaar tot rust te komen. Zulks ontgaat ook projectontwikkelaars niet die meer dan ooit in het kader van hun projecten reeds voorzien in een knappe…

Lees meer

Bouwgeschillen: Hof van Cassatie versoepelt de voorwaarden om als bouwheer de werken te laten uitvoeren door een derde aannemer (buitengerechtelijke vervanging van de aannemer) (Belexa Advocaten)

Auteur: Kimberly Masure (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 21/08/2020 Een vaak voorkomend geschil betreft de situatie waarbij een bouwheer vaststelt dat de aannemer in gebreke blijft om diens verbintenissen uit te voeren, en het vertrouwen tussen partijen om de een of andere reden dermate zoek is dat de bouwheer de werken zelf wenst uit te voeren of…

Lees meer

Vertegenwoordigers: let op voor agressieve handelspraktijken (Belexa Advocaten)

Auteur: Benoit Beele (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 21/12/2019 Agressieve handelspraktijken zijn verboden. Het Europees Hof verduidelijkt wat kan en niet kan. De volgende casus deed zich voor. Een consument bezocht de website van Orange Polska, toont zijn interesse in een bepaald product en wordt vervolgens bezocht door een vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger overhandigt de consument een modelovereenkomst. De…

Lees meer