>Voeg code toe voor de </head> tag.Arbeidshof

Het gebruik van onrechtmatig verkregen e-mails als bewijs (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 23/10/2019 In een arrest van 8 februari 2019 heeft het Arbeidshof van Brussel een uitspraak gedaan omtrent het gebruik van e-mails die de werkgever onrechtmatig had verkregen als bewijs van de rechtmatigheid van een ontslag om dringende reden. Hoewel de zogenaamde Antigoon-rechtspraak (waarbij onrechtmatig verkregen bewijzen onder

Geldtransporteur (én personeelsafgevaardigde) die procedureregels niet naleeft mag ontslagen worden om dringende reden. Arbeidshof Brussel 23 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/10/2019 X heeft een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als geldtransporteur/ATM-agent. Art. 9 van deze arbeidsovereenkomst vestigt de speciale aandacht op de noodzaak om de  procedures te volgen en de vertrouwelijkheid in acht te nemen. Dit wordt verder uitgewerkt in een door X  ondertekend charter. Aangezien er

Wanneer nemen verbintenissen uit een arbeidsovereenkomst een einde door overmacht? Arbeidshof Brussel 12 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/09/2019 Op grond van art 32, 5° arbeidsovereenkomstenwet nemen de verbintenissen die voortspruiten uit de arbeidsovereenkomst een einde door overmacht. Art 26 arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de door overmacht ontstane gebeurtenissen de beëindiging van de overeenkomst niet tot gevolg hebben wanneer zij slechts tijdelijk de uitvoering van de

2019-09-16T12:53:41+00:00 17 september 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , , |

Huisarbeid of telewerk: wat is het essentiële verschil? Arbeidshof Brussel 2 juli 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/08/2019 De feiten Op 5 februari 2001 ondertekenden de nv X en mevrouw Y een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, waardoor mevrouw Y werd aangeworven als software ontwikkelaar. Op 16 maart 2003 ondertekenden ze een nieuwe arbeidsovereenkomst waardoor de functie werd aangepast naar Staff Product Developper.  Ze

2019-08-22T18:40:03+00:00 22 augustus 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Werken tijdens vakantie: loonvorderingen en arbeidsongevallen (allerhande) (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 27/06/2019 Werken tijdens vakantie is vervelend, al is het maar het opvolgen van e-mails. Een arrest van 10 september 2018 van het arbeidshof Luik vormt een herinnering aan de (arbeidsrechtelijke) risico’s hieromtrent. Feiten: ongeval tijdens vakantie Een hoofdredacteur/werknemer van een tijdschrift over moto’s had met

Het niet betalen van een opzeggingsvergoeding is geen strafrechtelijk misdrijf. De vijfjarige verjaringstermijn is niet van toepassing (Reliance)

Auteur: Christine Rizzo (Reliance) Publicatiedatum: mei 2019 In haar arrest van 12 maart 2018 heeft het Arbeidshof van Brussel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de geldende principes m.b.t. de verjaring bij het niet betalen van een opzeggingsvergoeding in herinnering te brengen. Wij brengen ter herinnering dat op grond van artikel

Arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter: toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht? Arbeidshof 2 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/03/2019 In deze zaak besliste het arbeidshof dat de werknemer die gewoonlijk in België zijn arbeid verricht, door de rechtskeuze voor het Nederlands recht niet de bescherming van het Belgisch recht mag verliezen. Ook oordeelt het arbeidshof dat de Belgische rechter bevoegd is. De arbeidsovereenkomst bepaalde in

2019-03-27T17:42:24+00:00 28 maart 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Schadevergoeding gelijk aan gederfd loon wegens inkomensverlies omdat werkgever ten onrechte tijdelijke werkloosheid inroept en onderaannemer inschakelt. Arbeidshof Antwerpen 20 november 2018 (KULeuven)

Auteur: Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven Publicatiedatum: 03/03/2019 In de recentste nieuwsbrief van het wordt het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 20 november 2018 becommentarieerd door mevr. Sarah De Groof. Hieronder volgt haar bijdrage. “Een schadevergoeding gelijk aan het gederfd loon wegens inkomensverlies kan het gevolg zijn wanneer een werkgever ten

2019-03-03T11:12:45+00:00 3 maart 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Ontslag uit vrees dat een werknemer zich kandidaat zou stellen bij de sociale verkiezingen: misbruik van ontslagrecht met recht op bijkomende vergoeding? Arbeidshof Brussel 24 oktober 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/02/2019 De feiten Op 2 juni 2000 ondertekenden de werkgever en mevrouw F. een arbeidsovereenkomst voor bedienden van onbepaalde tijd, waardoor mevrouw F. met ingang van 16 augustus 2000 werd aangeworven als ergotherapeute. Met verzoekschrift van 21 januari 2004 vorderde het ACV voor de arbeidsrechtbank te Brussel

2019-02-20T13:00:46+00:00 21 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Ongeval na glaasje teveel bij gedeeltelijke deelname aan fietstocht van de ‘Vriendenkring van het personeel van de RSZ’ zonder voorafgaandelijke inschrijving: arbeidsongeval of niet? Arbeidshof Brussel 3 september 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/02/2019 De feiten De fietstocht van 7 juni 2012 werd georganiseerd door de “Vriendenkring van het Personeel” van de RSZ, die socio-recreatieve groepsactiviteiten organiseert voor het personeel van de RSZ, zowel tijdens de werkuren als daarbuiten (’s avonds of in het weekend). De RSZ moedigt het personeel

2019-02-12T10:15:15+00:00 15 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |