Wet van 20 juli 2020 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 8/08/2020

In het Staatsblad van 5 augustus 2020 verscheen de Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Deze wet vormt de omzetting van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/ EG en 2013/36/EU. De omzetting van deze Richtlijn gebeurt door wijzigingen aan te brengen in de bestaande relevante wetgeving, in hoofdzaak aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Een aantal bepalingen in de voornoemde Richtlijn werden reeds eerder omgezet via andere wetgeving. Deze wet bevat aldus enkel de nog om te zetten bepalingen van Richtlijn (EU) 2018/843.

De belangrijkste wijzigingen aan de huidige antiwitwaswetgeving zijn onder andere:

  • de toevoeging van nieuwe onderworpen entiteiten
  • de verlaging van de limiet voor niet-herlaadbare betalingsinstrumenten
  • het opstellen van een lijst van prominent publieke functies
  • harmoniseren van versterkte waakzaamheidsverplichtingen
  • en een verbetering van de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Lees hier de aangenomen tekst