Voorstel van decreet zet de krachtlijnen uiteen inzake de alternatieve financiering van Vlaamse projecten en programma’s (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 25/01/2019

  • Het Vlaams Parlement heeft op 28 september 2016 een parlementaire commissie opgericht voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen (Commissie). De Commissie achtte het wenselijk om een wettelijk kader te bieden voor de alternatieve financiering van grote projecten om het publiek investeringspeil te verhogen. De meerderheidspartijen hebben vervolgens het Voorstel van decreet van 17 december 2018 houdende een kader voor grote projecten en programma’s ingediend;
  • De alternatieve financiering betreft de publiek-private samenwerking (PPS) onder de vorm van een DBFM-overeenkomst (Design, Build, Finance and Maintain);
  • PPS wordt voorzien voor zogenaamde ‘grote projecten en programma’s’. Dit betreft een geheel van niet-routinematige en in de tijd beperkte activiteiten waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse rechtspersonen de volledige of gedeeltelijke verantwoordelijkheid dragen. De minimale investeringswaarde van grote projecten bedraagt EUR 100.000.000,00 (werken) of EUR 20.000.000,00 (leveringen en diensten) en van grote programma’s EUR 200.000.000,00;
  • Vanwege de substantiële financiële consequenties en uitvoeringsrisico’s moeten deze investeringen gepaard gaan met technieken van risicobeheer en proces- en projectmanagement;
  • Er wordt voorzien in een plafond voor de PPS-projecten om een overmatig gebruik ervan te vermijden en aldus de vrije beleidsruimte van de betrokken beleidsdomeinen te vrijwaren.
  • De Vlaamse Regering is verplicht om jaarlijks een lijst op te stellen van grote projecten en programma’s. Hierover publiceert zij een basisrapport met daarin onder meer een kort overzicht van de nagestreefde doelstellingen en een stand van zaken.
  • Ten slotte wordt een systeem van periodieke zelfevaluatie ingevoerd. De entiteit van de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse rechtspersoon die belast is met het dagelijks beheer van het grote project of programma moet ten minste jaarlijks de zelfevaluatie uitvoeren;
  • Het Voorstel van decreet is momenteel in behandeling bij de Commissie. Na goedkeuring  wordt het Voorstel behandeld in de plenaire vergadering. Wij houden u op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen.
  • Als dit decreet goedgekeurd wordt, wordt het Decreet van 8 november 2002 houdende controle op grote infrastructuurprojecten opgeheven. In de praktijk is dit decreet immers een dode letter gebleven.

Lees hier het originele artikel