Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Vlabel teruggefloten over de berekening van de naheffing bij kapitaalvermindering (Paqt Advocaten)

Auteur: Paqt Advocaten

In onze eerdere nieuwsbrieven zijn we ingegaan op de recente ontwikkelingen in de rechtspraak en de voorafgaande beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) met betrekking tot de voorwaarden om als familiale vennootschap te kwalificeren in het kader van het gunstregime bij schenking of vererving van de aandelen.

In deze nieuwsbrief focussen wij ons op één van de voorwaarden die nageleefd dient te worden nà de schenking of vererving met toepassing van het gunstregime voor familiale vennootschappen, en meer bepaald de gevolgen bij niet-naleving ervan.

Bij niet-naleving van één van die voorwaarden binnen een periode van drie jaar te rekenen vanaf datum van schenking of overlijden, kan Vlabel op evenredige wijze de normaal verschuldigde schenk- of erfbelasting naheffen.

Het hof van beroep te Gent heeft zich recent in verschillende arresten uitgesproken over de berekening van de ‘evenredige naheffing’ in het geval van een kapitaalvermindering.

Aan de hand van een voorbeeld zal duidelijk gemaakt worden dat de uitspraken van het hof in het voordeel zijn van de belastingplichtige. Stel dat de aandelen van NV X op het moment van schenking 10.000.000 EUR waard zijn. Jan heeft 20% van zijn aandelen – ter waarde van 2.000.000 EUR) – geschonken aan zijn zoon Tuur, waarbij toepassing werd gemaakt van het gunstregime. Twee jaar na de schenking voeren Jan en Tuur een kapitaalvermindering door van 2.500.000 EUR, waardoor het kapitaal is gezakt van 3.000.000 EUR naar 500.000 EUR. Wat is dan de te betalen schenkbelasting?

Volgens de visie van Vlabel zou er in bovenstaand voorbeeld een naheffing van 3% dienen te gebeuren op 83,33% van de waarde van de geschonken aandelen (2.000.000 EUR). Dit is immers het percentage aan kapitaal dat uit de vennootschap verdwenen is. De na te heffen schenkbelasting in hoofde van Tuur zou aldus 49.998 EUR bedragen.

Het hof van beroep van Gent gaat niet akkoord met de zienswijze van Vlabel. Het hof stelt dat enkel het nominale bedrag van de kapitaalvermindering belastbaar is. Voor Tuur betekent dit in concreto dat de volgende formule toegepast wordt om de evenredige naheffing te berekenen: 20% x 2.500.000 EUR. In plaats van dat Tuur een naheffing zou moeten betalen van 49.998 EUR, is dat na de uitspraken van het hof van beroep van Gent nog slechts 15.000 EUR.

De arresten zijn belangrijk voor belastingplichtigen om te kunnen inschatten welke fiscale gevolgen een vroegtijdige kapitaalvermindering heeft. Het is momenteel onduidelijk of Vlabel cassatie zal aantekenen tegen het arrest.

Bron: Paqt Advocaten

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen