Vlaanderen trekt nu al een fiscale streep door de geplande hervorming van het huwelijksvermogensrecht (Van Havermaet)

Auteur: Frederic Heylen (Van Havermaet)

Publicatiedatum: 21/12/2017

In een eerdere nieuwsflash (zie artikel ‘Vlaamse Regering trekt een fiscale streep door successieplanning via huwelijkscontract’) hebben wij u ingelicht over het voornemen van de Vlaamse Regering om een fiscale streep te trekken door vele successieplanningen via huwelijkscontract. Op 6 december jl. werd het ontwerpdecreet definitie aangenomen door het Vlaams Parlement. 

We moeten toegeven dat er goede zaken te lezen zijn in dit nieuwe decreet. De fiscale verwerpingsregel wordt eindelijk geschrapt, nu het Vlaams Parlement het erover eens is dat de vrijwillige erfenissprong een volstrekt geoorloofde techniek is (zie artikel ‘Successieplanning: Vlaamse Regering ziet kleinkinderen liever dan echtgenoten’). Op die manier worden overdrachten aan kleinkinderen niet meer fiscaal benadeeld. Vlaanderen volgt hiermee een vroegere federale wijziging op vlak van het erfrecht.

Maar anderzijds steekt de Vlaamse decreetgever stokken in de wielen van de geplande federale hervorming van het huwelijksvermogensrecht. De federale wetgever wil echtgenoten immers bijkomende mogelijkheden bieden om elkaar net méér te beschermen via afspraken in hun huwelijkscontract. Deze federale hervorming zou in werking treden op 1 september 2018, tegelijkertijd met de hervorming van ons erfrecht. De contradictie tussen het federale en het Vlaamse niveau kan echter bijna niet groter zijn: Vlaanderen kiest voor een fiscale afstraffing van finale verrekenbedingen, terwijl men in alle gewesten van ons land net een wettelijke grondslag wil geven aan dergelijke clausules.

Wat is nu de concrete fiscale impact van dit decreet op uw huwelijkscontract? Schuldvorderingen die ontstaan uit een huwelijkscontract worden niet langer aanvaard in het passief van een nalatenschap. De Vlaamse decreetgever benadeelt zowel finale verrekenbedingen als verblijvings- en keuzebedingen met last, waardoor deze clausules niet meer de verwachte besparing van erfbelasting zullen opleveren. De impact is groot, want er is beslist dat de wijzigingen van toepassing zullen zijn op alle nalatenschappen die openvallen vanaf de datum van inwerkingtreding van het decreet. Voorlopig is de exacte datum hiervan nog niet bekend.

Aangezien ook bedingen in huwelijkscontracten opgenomen vóór de inwerkingtreding onder de nieuwe regeling vallen, zal het voor zeer veel echtgenoten aangewezen zijn om hun bestaande huwelijkscontract na te kijken en desgewenst actie te ondernemen. Dit advies is nog urgenter voor Nederlanders die in Vlaanderen wonen, want hun huwelijkse voorwaarden bevatten vaak verreken- en gelijkaardige bedingen. Indien u dacht in het verleden de nodige afspraken te hebben gemaakt in uw huwelijkscontract, kan het dus zijn dat u andere fiscale gevolgen mag verwachten. Ons team van Vermogensarchitecten staat steeds klaar om u hierbij te begeleiden.

Lees hier het originele artikel