Vlaamse Codex Fiscaliteit: decreet van 2 april 2021 in het Staatsblad van 15 april 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 17/04/2021

Het decreet bevat enerzijds een aantal zuiver technische aanpassingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit en anderzijds een aantal beperkte inhoudelijke aanpassingen die niet gekoppeld zijn aan een beleidsmatige doelstelling, maar eerder procedureel van aard zijn.

Zuiver technische aanpassingen

1. Wijzigingen naar aanleiding van gewijzigde Vlaamse of federale regelgeving waarnaar wordt verwezen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) (vb. decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, Wetboek van vennootschappen en verenigingen, boek VII van het Wetboek economisch recht enzovoort)

2. Technische correcties naar aanleiding van opgeheven regelgeving (vb. aanpassing ingevolge opheffing van artikel 2.2.5.0.2 van de VCF enzovoort)

3. Verduidelijking van regelgeving (vb. regeling bij samenloop tussen de aanvraag bindende schatting en de expertenschatting in geval van eenzelfde onroerend goed)

4. Technische correcties naar aanleiding van materiële vergissingen bij eerdere decretale aanpassingen

Inhoudelijke aanpassingen, die evenwel niet gekoppeld zijn aan een beleidsmatige doelstelling, maar eerder betrekking hebben op procedures of met als doel de VCF af te stemmen op andere wetgeving

1.  Veralgemening van de mogelijkheid om identiteitsdocumenten op te vragen in geval van controle.

2. Afstemmen van strafrechtelijke maximum geldboete op die in de andere gewesten en toepasselijk maken van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten.

3. Verlenging van de termijn om een voorafgaandelijk attest te bezorgen in het kader van het gunstregime familiale ondernemingen en vennootschappen.

4. Afschaffing van de borg voor beroepspersonen.

5. Aanpassing van de termijn voor aangifte voor gerealiseerde verrichtingen in het kader van de belasting op de spelen en weddenschappen.

6. Invoering van een nieuw elektronisch platform eBox (met bijhorende privacybepalingen).

Lees hier het op 4 maart 2021 ingediende ontwerp van Decreet (met de Memorie van Toelichting)

Lees hier het gepubliceerde Decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen (2 april 2021)