Verzaking aan de uitwerking van fideïcommis de residuo: wat met registratie- en erfbelasting? Voorafgaande beslissing Vlabel op 18 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 19/04/2019

Probleemstelling

De aanvraag strekt er toe bevestiging te krijgen dat de voorgenomen akte waarbij zou worden verzaakt aan een fideicommis de residuo niet wordt aanschouwd als :

  • een handeling in kader van artikel 2.8.1.0.1 VCF (zijnde een schenking) en er bijgevolg geen registratiebelasting verschuldigd is bij het verlijden van deze akte
  • een handeling in het kader van de art. 2.7.1.0.3,3° en 2.7.1.0.5 VCF (zijnde schenking onder opschortende voorwaarde/termijn van (voor)overlijden en niet geregistreerde schenking binnen de 3 jaar voor het overlijden) en er bijgevolg geen erfbelasting verschuldigd is bij het overlijden van welke partij dan ook.
De Voorafgaande beslissing nr. 19004 van 18 maart 2019:

Vlabel spreekt zich niet uit over de burgerrechtelijke aspecten van de verrichting. De beslissing heeft enkel betrekking op de fiscale gevolgen.

  • Het recht dat door de begiftigden in tweede rang is verkregen op grond van het fideicommis de residuo moet worden beschouwd als een recht onderworpen aan de opschortende voorwaarde van het vooroverlijden van de begiftigde in eerste rang.
  • Als er aan dit recht wordt verzaakt, is dit een rechtshandeling die noch een eigendomsoverdragend, noch een eigendomsaanwijzend karakter heeft.
  • Bijgevolg is op de verzaking aan de uitwerking van het fideicommis de residuo, vóór het overlijden van de begiftigde in eerste rang, geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd.
  • Indien partijen vóór de vervulling van de voorwaarde in gemeenschappelijk akkoord de voorwaardelijke rechtshandeling verbreken, zal er geen schenkbelasting verschuldigd zijn in hoofde van de begiftigden in tweede rang bij het overlijden van de begiftigde in eerste rang.
  • De verzaking aan de uitwerking van het fideïcommis de residuo, vóór het overlijden van de begiftigde in eerste rang, wordt niet aanschouwd als een handeling in het kader van de artikelen 2.7.1.0.3,3° en 2.7.1.0.5 VCF aangezien de toepassingsvoorwaarden niet vervuld zijn. Bijgevolg zal er geen erfbelasting verschuldigd zijn bij het overlijden van één van de betrokken partijen.
  • De beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en doet geen uitspraak over andere belastingen.

Lees hier de Voorafgaande beslissing

De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS UAntwerpen) behelst de nieuwste ontwikkelingen (2018) in het erfrecht, het schenkingsrecht en het huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving in het KBO- en UBO-register voor maatschappen, vennootschappen en stichtingen zijn opgenomen. Het houdt rekening met de impact van het nieuwe ondernemingsrecht (2018) en vennootschapsrecht (2019). Het verwerkt de recente bijsturingen c.q. standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) inzake erf- en schenkbelastingen.

Studiedag ‘Contracten tussen partners: een praktijkgerichte benadering. Van huwelijks- of samenlevingscontract tot de oprichting of overname van een vennootschap’ (04.02.2020)

Prof. Jos Ruysseveldt spreekt samen met mr. Kevin Desmet (advocaat-vennoot a.lex advocaten) tijdens de studiedag ‘Contracten tussen partners: een praktijkgerichte benadering. Van huwelijks- of samenlevingscontract tot de oprichting of overname van een vennootschap’ op dinsdag 4 februari 2020 in Antwerpen.

In de ochtend spreken Prof. Jos Ruysseveldt en mr. Kevin Desmet over ‘Welke clausules bij vijf frequente contracten tussen partners vragen bijzondere aandacht?’.

In de namiddag spreekt mr. Sofie Longerstay (advocaat Wanted Law) over ‘Aandachtspunten bij oprichting van of verwerven van aandelen in vennootschappen tussen partners’.

Studiedag ‘Contracten tussen partners’