Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vastgoed anno 2022’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Uw vennootschap en uw huwelijk: een goed koppel? (Lemon Consult)

Auteur: Dana Vandaele (Lemon Consult)

Staan de aandelen van uw vennootschap op uw naam alleen, maar bent u gehuwd onder het wettelijk stelsel?  Dan staat u best even stil bij de vermogensrechtelijke gevolgen van uw huwelijksstelsel.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel

Bent u gehuwd zonder huwelijkscontract, dan heeft u automatisch gekozen voor het wettelijk stelsel. U kunt echter ook uitdrukkelijk opteren voor het wettelijk stelsel in een huwelijkscontract.

Het wettelijk stelsel onderscheidt drie vermogens: het eigen vermogen van elk van de echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen.

De beroepsinkomsten van beide echtgenoten behoren tot het gemeenschappelijk vermogen. Ook inkomsten van eigen goederen (bv. interesten, dividenden, huurinkomsten) behoren in principe tot de gemeenschap (tenzij u hiervan uitdrukkelijk heeft afgeweken in uw huwelijkscontract).

Eigen of gemeenschappelijk

Als u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel, dan wordt de vermogenswaarde van de aandelen in uw vennootschap vermoed gemeenschappelijk te zijn. De lidmaatschapsrechten (zoals het stemrecht op de algemene vergadering) daarentegen zijn eigen aan degene op wiens naam de aandelen ingeschreven staan in het aandelenregister.

Enkel als u het bewijs kunt leveren dat u de aandelen vóór uw huwelijk bezat of ze tijdens uw huwelijk geschonken kreeg of erfde, dan behoren de aandelen tot uw eigen vermogen. Dit is ook zo indien u de vennootschap heeft opgericht met geld dat u vóór het huwelijk bezat of tijdens uw huwelijk erfde of geschonken kreeg.

Gevolgen bij echtscheiding

Kunt u dit bewijs niet leveren, dan zijn de aandelen gemeenschappelijk en zal bij echtscheiding uw ex-partner recht hebben op de helft van de waarde van de aandelen van uw vennootschap.

Behoren de aandelen tot uw eigen vermogen, dan zal uw ex-partner niet de helft kunnen opeisen. Dit betekent echter niet dat u helemaal niets aan ex-partner verschuldigd zal zijn.

Het loon dat u uzelf toekent en de dividenden die u uzelf uitkeert uit de vennootschap komen als beroepsinkomsten of als inkomsten van eigen goederen toe aan de gemeenschap. Maar wat als u zou beslissen om geen of weinig loon uit te keren zodat de inkomsten in de vennootschap worden opgepot? Op die manier loopt het gemeenschappelijk vermogen beroepsinkomsten mis en groeit uw eigen vermogen aan.

Met de hervorming van het huwelijksvermogensrecht, dat in werking trad op 1 september 2018, heeft de wetgever de beroepsuitoefening via een vennootschap huwelijksvermogensrechtelijk neutraal willen maken. De echtgenoot die zijn beroepsactiviteit uitoefent binnen een vennootschap is een vergoeding verschuldigd “voor de netto-beroepsinkomsten die het gemeenschappelijk vermogen niet heeft ontvangen en redelijkerwijze had kunnen ontvangen indien het beroep niet binnen een vennootschap was uitgeoefend”.

Bij ontbinding van het huwelijk door bv. een echtscheiding kan uw ex-partner dus eisen dat het gemeenschappelijk vermogen vergoed wordt voor de inkomsten die het heeft misgelopen. Het is dan aan uw ex-partner om de omvang van de vergoeding te bewijzen en aan u om te bewijzen dat er geen grond tot vergoeding is, hetgeen ongetwijfeld tot veel discussies kan leiden…

Het loont dus zeker en vast de moeite om uw huwelijkscontract terug van onder het stof te halen en na te gaan of deze overeenstemt met uw persoonlijke verwachtingen. Is een aanpassing van uw huwelijkscontract wenselijk? Lemon Consult staat u graag bij om samen te zoeken naar het juiste evenwicht.

Bron: Lemon Consult

Legal Manager

Legal Advisor